Školní poradenské pracoviště

V oblasti výchovy, vzdělávání a prevence sociálně patologických jevů se budou o Vaše děti starat připravení odborníci:

Kde najdu pomoc, kontakty
Kde najdu pomoc, kontakty

Školní metodik prevence: Mgr. Bc. Daniela Sejpalová

Výchovný poradce pro 1. stupeň:  Mgr. Jana Vokounová

Výchovný poradce pro 2. stupeň: Mgr. Bc. Daniela Sejpalová

Školní psycholog:  Mgr. Miloš Staněk

Speciální pedagog, etoped:  Mgr. Blanka Hrudková

Speciální pedagog, koordinátor pro práci s nadanými žáky: Mgr. Eliška Farová

Kam se obrátit, když máš problém
Kam se obrátit, když máš problém

Koordinátor kyberprevence: Mgr. Helena Hlaváčková

Koordinátor pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem: PhDr. Jana Miedzgová CSc.

Psycholog Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5: Mgr. Hana Lebedová

Se svými problémy se žáci mohou obracet na každého z nich přímo, nebo prostřednictvím třídního učitele. Třídní učitel monitoruje stav třídy na třídnických hodinách.

 

Kontakty a konzultační hodiny

Klub pro nadané děti

Výchovný poradce pro 1. stupeň

Výchovný poradce pro 2. stupeň

Školní metodik prevence

Školní speciální pedagog, etoped

Školní psycholog

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5