Seznam dětí přijatých do přípravných tříd pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí do přípravných tříd od školního roku 2024 – 2025 takto:

Ke stažení

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd – oficiální dokument (pdf)

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 9. 5. 2024 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 9. 5. 2024 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz. Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

Mgr. Milan Holub
ředitel školy