Seznam dětí přijatých do přípravných tříd pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí do přípravných tříd od školního roku 2021 – 2022 takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
PT1/2021 přijat PT13/2021 přijat PT24/2021 přijat
PT2/2021 přijat PT14/2021 přijat PT26/2021 přijat
PT3/2021 přijat PT15/2021 přijat  PT27/2021 přijat
PT4/2021 přijat PT16/2021 přijat  PT28/2021 přijat
PT5/2021 přijat PT17/2021 přijat  PT29/2021 přijat
PT6/2021 přijat PT19/2021 přijat PT30/2021 přijat
PT10/2021 přijat PT20/2021 přijat PT31/2021 přijat
PT11/2021 přijat PT21/2021 přijat PT32/2021 přijat
PT12/2021 přijat PT23/2021 přijat PT33/2021 přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 30. 4. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 30. 4. 2021 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz. Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

Mgr. Milan Holub
ředitel školy

Ke stažení

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd – oficiální dokument (pdf)