Výchovný poradce pro 1. stupeň

Výchovné poradenství na 1. stupni

V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami výchovná poradkyně zajišťuje:

 • Pomoc při stanovení obsahu, forem a metod vzdělávání odpovídajících jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem.
 • Pomoc při vytváření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní.
 • Kontrolu plnění individuálních vzdělávacích plánů ze strany školy i rodiny.
 • Zprostředkování poradenské pomoci mezi školou a školským poradenským zařízením.
 • Zajišťování kompenzačních pomůcek a odborné literatury.
 • Zpracování a aktualizace dokumentace.
 • Poskytování poradenské a konzultační činnosti pro žáky, učitele a rodiče žáků.
 • Zpracování žádosti o zřízení funkce asistenta pedagoga.
 • Zajištění spolupráce asistenta pedagoga s třídním učitelem, rodičem a žákem podle míry navržené podpory.
 • Účast na seminářích souvisejících s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Sledování novinek v oblasti péče o žáky s poruchami učení a chování.
 • Pomoc při řešení výchovných problémů včetně vhodné intervence.
 • Spolupráci s metodikem prevence sociálně patologických jevů, se školním psychologem a školním speciálním pedagogem.
 • Vyhledání a zprostředkování odborné pomoci dle individuálních potřeb.
 • Hledání konkrétních řešení i ve spolupráci s ostatními vyučujícími.
 • V oblasti profesní orientace poskytuje žákům 5. ročníků informace o přijímacím řízení na víceletá gymnázia.
 • Studium školské legislativy.