Školní psycholog

Od školního roku 2013/2014 jsme na naší škole ustavili stálé pracovní místo školního psychologa, který bude dětem i rodičům k dispozici každý den. Psycholog pomáhá dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou. Hlavní náplň činnosti školního psychologa směřuje především k práci se třídami, k podpoře zdravých vztahů, k prevenci negativních jevů, k podpoře komunikace a spolupráce mezi dětmi a k práci s jednotlivými dětmi, které mají nějaké problémy. Na daná témata poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a sám přispívá k překonávání obtíží např. terapeutickým vedením dětí, doporučením jiného vhodného odborníka apod.

Školní psycholog se soustřeďuje především na tyto oblasti:
 • Vstup dětí do školy a jejich adaptace na požadavky spojené se školní docházkou
 • Preventivní předcházení sociálně patologickým jevům veškole, spolupráce na preventivních programech s metodikem prevence a výchovným poradcem
 • Práce s třídním kolektivem s cílem zlepšit dynamiku vztahů a komunikaci učitele a žáků
 • Řešení vztahových problémů ve třídě
 • Podpora dětí se specifickými poruchami učení z hlediska jejich psychické zátěže
 • Asistence dětem cizinců, etnických menšin a dětí s obtížnější adaptací na školní docházku
 • Řešení individuálních problémů dětí a problémů spojených s dospíváním
 • Podpora žáků ve znevýhodněných životních situacích (neúplné rodiny, nemoc v rodině, zdravotní znevýhodnění…)
 • Krizová intervence v případech akutního problému dítěte ve škole
 • Vyhledávání dětí s rizikem poruch učení a jejich doporučení do Pedagogicko-psychologické poradny, nebo výchovným poradcům a speciálním pedagogům
 • Ve spolupráci s výchovným poradcem pomoc při volbě povolání a střední školy
 • Spolupráce na výjezdech tříd a skupin tříd (kursy, výlety aj.)
 • Individuální/skupinové konzultace se žáky – řešení jejich problémů
 • Konzultace pro učitele z hlediska předpokladů, dovedností a schopností jimi vyučovaných dětí
 • Konzultace pro rodiče

Školní psycholog je v naší škole především pro děti a jejich rodiče. Jeho činnost podléhá zákonu č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Etickému kodexu školního psychologa. Proto veškeré důvěrné informace, k jejichž předání učitelskému sboru či vedení školy nedají děti a jejich rodiče souhlas, zůstávají k dispozici pouze školnímu psychologovi.

Činnost školního psychologa je závislá na důvěře. Věříme proto, že se nám podaří vybudovat ve škole takové podmínky, které umožní spolupráci ku prospěchu a ke spokojenosti našich žáků a jejich rodičů.

Na školního psychologa se můžete obrátit sami, a to buď na telefonní číslo 608 228 889, nebo emailem milos.stanek@fzsbarr.cz. Naleznete ho v přízemí u hlavního vchodu do budovy, vedle recepce.