Kritéria přijímání dětí k povinné školní docházce

  1. Trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
  2. Starší sourozenec ve škole
  3. Trvalé bydliště mimo spádovou oblast

Uchazeči mimo spádovou oblast budou přijati, pokud to dovolí kapacita školy. Pokud bude uchazečů více než jsou kapacitní možnosti školy, rozhodne losování před tříčlennou komisí.

Odklad povinné školní docházky

  • O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4.  příslušného kalendářního roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku.
  • K odkladu je vždy potřeba:
    • vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
    • odborného lékaře nebo klinického psychologa

Spádové obvody naší školy

Benešova Ke Smíchovu Ondrákové Tréglova Vítové
Brichtova Kováříkova Peškova Trnkovo náměstí Voskovcova
Bublavská Kurandové Pivcova U Akátů Wassermannova
Dasnická Lipová alej Podbělová U Náhonu  Werichova
Gollové Machatého Pod Třešněmi U Sídliště Záhorského
Habartovská Mandlové Schránilova U Šípků Za Knotkem
Högerova Miloše Havla Šejbalové V Javoříčku  
Hugo Haase náměstí Olgy Scheinpflugové Šlemrové V Klukovicích  
Kabátové Návětrná Štěpařská V Remízku  
K Barrandovu Novotného Tilleho náměstí V Zálesí