Školní speciální pedagog, etoped

Od 1. září 2015 ve škole působí školní speciální pedagog, do jehož činnosti bude patřit vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče (celý první stupeň), práce s žáky s individuálním vzdělávacím plánem – reedukace a kompenzace poruch učení, chování, integrace žáků s handikepem, další diagnostické a intervenční činnosti apod.

V případě potřeby konzultací kontaktujte speciálního pedagoga
na e-mail: blanka.hrudkova@fzsbarr.cz.