O škole

„Sen je pro nás motivem, cestou i cílem zároveň.“ Tak doslova zní část motta vzdělávacího programu naší školy, která patří mezi největší pražské školy, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 5. Škola nabízí ucelený výchovně vzdělávací program, a to pro děti od nejútlejšího věku tří let do patnáctého roku. Tvoří ji dvě samostatné budovy mateřské školy a jedna základní škola.

„Výuka v naší škole se zaměřuje na několik různých oblastí. Díky tomu může každý žák rozvíjet ty svoje dovednosti, které jsou mu nejbližší. A nejen rozvíjet. Pestrost úspěchů žáků těší i nás, pedagogy. Například tradiční oblastí je sport, z kterého naši žáci vozí medaile a poháry. Úspěšní jsou i naši hudebníci. Vždyť koncerty a úspěšné soutěže našeho sboru Pegas by se za jeho dvacetiletou existenci těžko spočítaly. Naše informatika je podpořena dobrým technickým zázemím a už také posbírala řadu diplomů. Výuka jazyků je doplněna řadou zajímavých projektů, například Edison a Comenius,“ říká ředitel školy Mgr. Milan Holub.

Školní pestrost

Na první pohled velká škola sídlištního typu určitě neděsí šedivou strohostí. Naopak. Zelení je obklopená zvenku i zevnitř. Co vás čeká, pokud vstoupíte s námi? Je to v první řadě výborné materiální vybavení, které se průběžně rozšiřuje a stále obnovuje. Kromě kmenových učeben se standardním vybavením jsou zde odborné pracovny pro fyziku, chemii, český jazyk, přírodopis, matematiku, zeměpis a dějepis. Předměty související s informatikou se učí ve třech počítačových učebnách. Moderní technikou jsou vybavené i učebny jazyků, pracovna výtvarné výchovy nebo dílna grafiky a keramiky. Ke sportovním aktivitám a výuce tělesné výchovy je využíván vlastní sportovní areál, tělocvična, hala stolního tenisu, posilovna, sauna, dva squashové kurty, sauna a nedaleký plavecký bazén. Pro výuku pohybové výchovy a tance slouží zrcadlový sál. K celkovému výčtu je nutno přidat i hojně využívaný divadelní sál.

Předškolní zařízení

Mateřská škola Peškova a MŠ a ZŠ Záhorského se nacházejí blízko sebe v klidné lokalitě barrandovského sídliště nedaleko Prokopského údolí a areálu Chuchle. Přestože obě předškolní zařízení vycházejí ze společného vzdělávacího programu, každé má svou vlastní pestrou nabídku akcí a zájmových aktivit. Jelikož se v tomto předškolním zařízení setkáváme s individuálním přístupem k potřebám, možnostem a zájmům jednotlivých dětí, dostává se každému takové péče a podpory, jakou potřebují. Všechny učitelky, které u těch nejmenších působí, si tady na Barrandově dobře uvědomují, jak je první setkání s prostředím mimo domov důležité. Jak ovlivňuje celou osobnost dítěte, poskytuje mu základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Dítě se učí být samo sebou, ale současně se přizpůsobuje životu ve společnosti.

Co předškolní zařízení nabízí?

Na prvním místě je nutné zmínit ty, kteří za kvalitou předškolního zařízení stojí. Sympatické paní učitelky, na nichž je vidět, že to s dětmi opravdu umí. Vždyť se také za jejich trpělivostí a laskavými úsměvy skrývají plně aprobovaní pedagogové, kteří svou praxi průběžně doplňují dalším vzděláváním a sledováním nových trendů. Tým doplňují i asistenti pedagogů, kteří se individuálně věnují dětem se specifickými potřebami vzdělávání. Nutno říct, že stranou nezůstávají ani rodiče. Působí zde totiž Unie rodičů, která podporuje žádoucí komunikaci mezi rodinou a školou. Vždyť při takovém jarmarku, dílně nebo brigádě se dá probrat víc otázek než v kanceláři u stolu. Jednoduše řečeno zde dobře funguje spolupráce při řešení problémů. Pedagogové jsou rodičům plně k dispozici, samozřejmě i mimo termíny vypsaných konzultačních schůzek.

Moderní přístup

Nedílnou součástí práce s dětmi jsou různé projekty, využívání interaktivních tabulí a samozřejmě i nové přístupy k výuce samotné. Už v předškolním zařízení se využívá metoda profesora Hejného k rozvoji předmatematických dovedností. Velká pozornost je věnována i předčtenářské gramotnosti, jak napovídá účast na projektech Česko čte dětem nebo Noc s Andersenem. Nescházejí ani nadstandardní aktivity jako logopedická prevence a péče, screeningové oční vyšetření nebo akce „živý tvor v mateřské škole“.

Ve zdravém těle…

Na Barrandově se neopomíjí ani tak důležitý rozvoj tělesné zdatnosti už od raného věku, která je současně tak důležitou prevencí dětské obezity. Proto se ti nejmenší v rámci mateřské školy účastní plaveckého výcviku a pilně využívají tělocvičny. Samozřejmě také navštěvují Prokopské údolí nebo Chuchelský háj, tedy nejbližší okolí, které je pro přirozené pohybové aktivity jako stvořené. To vše doplňují návštěvy solné jeskyně a samozřejmě tradiční výjezdy na školu v přírodě.

Ochutnávka z nabídky akcí

Malý výčet z mnoha akcí svědčí o pestré náplni školky. Probouzení a uspávání broučků, Svatý Martin, Medvídkova nemocnice, Překvapení pro maminky. Samozřejmé jsou návštěvy divadel, různých výstav, spolupráce s místní knihovnou, program s ukázkami dravců, loučení s předškoláky nebo návštěva dentálních hygienistů. Scházet nemohou ani tradiční Čarodějnice, Masopust nebo oslavy Dne stromů a Dne Země. V ekologickém duchu stojí za zmínku i takové samozřejmosti jako třídění odpadu a sběr papíru. Tyto společné aktivity pak doplňuje možnost vyžití v zájmových kroužcích. Otevřená je například gymnastická průprava, logika a deskové hry, keramika, tanečky a angličtina.

Přípravné třídy

Strach z nástupu do školy? Pokud děti navštěvují zdejší přípravné třídy, určitě se ho zbaví. Jde totiž o výborný spojovací článek ve výchovně vzdělávacím systému, v němž speciální pedagožky děti připraví na bezproblémový přechod do první třídy. Individuálním přístupem jsou zde rozvíjeny všechny percepce včetně pracovních školních návyků. Výhodou je malý počet dětí ve třídě a umístěním učeben v prostorách mateřské školy, kde mohou také využívat, kromě interaktivní tabule, pěkně vybavenou zahradu. Nabídka pro děti z přípravných tříd je obdobná jako ve školce, jen jsou drobné odlišnosti v nabídce akcí a spolupráce s rodiči se uskutečňuje díky Občanskému sdružení V Remízku, které působí při základní škole. Co se týká zájmových kroužků, mohou si děti vybrat z široké nabídky přímo na základní škole. Tam také docházejí na oběd a do školní družiny. Stejně jako v mateřské škole je i u předškoláků věnována pozornost předčtenářské gramotnosti a využívají se prvky z metod matematiky profesora Hejného. Velkou výhodou přípravných tříd je těsná spolupráce jak s mateřskou školou, tak se základní školou.

První stupeň

Již při nástupu prvňáčků do školy je vidět, že v této škole není nouze o nápady. Děti totiž nejdou jen tak do nějaké školy, ale vstupují do Barrandovského království. První den je totiž pozdraví královská delegace, se kterou se setkají i na slavnostním přivítání i za účasti svých rodičů. Děti dostanou od pana krále alias ředitele symbolický zlatý klíč k otevření cesty poznání, a kouzelný pergamen. Slavnostní ráz této akci dodává pěvecký sbor Pegas. Možná zdánlivá maličkost, ale díky takové podobě startu školní docházky mnohý prvňáček snadněji zadržel tlačící se slzičku. Co ho tady na Barrandově čeká dál? Samozřejmě čtení, psaní a počítání. Ale ne jen tak ledajaké. Tato škola totiž přistupuje k výukovým metodám dost progresivně. Na druhou stranu nutno hned dodat, že se zde díky působení zkušených pedagogů nesetkáme s pedagogickým experimentováním za každou cenu.

Pod dohledem autorit

Prvňáčci se tady učí číst pomocí takzvaného splývavého čtení SFUMATO. Jde nejen o efektivní, ale i docela zábavnou metodu výuky. A že to tady dělají dobře, o tom svědčí i úzká spolupráce přímo s autorkou této metody, PaedDr. Márií Navrátilovou. Tím však dohled autorit nekončí. Naše škola má v současnosti dobře „našlápnuto“, že se stane líhní matematiků. Vyučuje se zde totiž metodou prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., v letošním školním roce již ve 14 třídách.

Jsou pořádány otevřené hodiny matematiky, kam se mohou přijít podívat nejen rodiče žáků dané třídy, ale i zájemci z řad veřejnosti. Výhledově chce škola touto metodou učit ve všech ročnících.

Působení se však postupně rozšiřuje i na širší pedagogickou veřejnost. O tom vypovídá například spolupráce s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, v jejímž rámci do školy docházejí vysokoškolští studenti na souvislou praxi. Studenti mimo jiné praktikují kroužek matematiky pro žáky 1. stupně. Významnou součástí je též natáčení časoměrného dokumentu ve dvou prvních třídách. Tento dokument má sloužit k lepšímu vzdělávání studentů i učitelů.

Další podobou rozvíjení odborného vzdělávání na škole je spolupráce se společností H-Mat. Díky té se v červenci uskutečnila ve škole letní příměstská škola pro učitele, kteří se zajímají o metodu profesora Hejného. Další novinkou je spolupráce s Nadací Depositum Bonum, konkrétně na projektu Tandemy. Jde o model párové výuky, kdy ve třídě vyučuje učitel spolu se studentem vysoké školy. V loňském školním roce škola vyzkoušela poprvé tento způsob v hodinách fyziky, plánuje se i výuka matematiky.

Výuku samozřejmě doplňuje v dnešní době oblíbené projektové vyučování, kdy se klade důraz na propojení teorie a praxe. Na škole se uskutečňuje také řada již velice tradičních akcí, například Deváťáci čtou prvňákům a na konci školního roku naopak Prvňáci čtou deváťákům. Tradičně se připojují k akci Andersenova noc a řadě dalších. A když jsme u tradic, je nutno zmínit například Rozsvěcení vánočního stromku a další.

Kolik jazyků umíš…

Škola dlouhodobě spolupracuje s jazykovou školou Threshold Training Associates na Barrandově. Ve škole jsou pro žáky organizovány mezinárodně uznávané britské zkoušky z anglického jazyka City and Guilds. Žáci tak získávají certifikaci svých jazykových znalostí mezinárodní zkouškou, která je cenným přínosem pro jejich další studium.

Prevence

Škola velmi významně působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. O žáky se starají kvalifikovaní odborníci: výchovné poradkyně, speciální pedagog, etoped a metodik prevencí SPJ. Od školního roku 2013/2014 je ve škole ustanoveno stálé pracovní místo školního psychologa, který pomáhá dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech související se školní docházkou. Se svými problémy se žáci mohou obracet na každého z výše uvedených odborníků, nebo konzultovat problém s třídním učitelem, který pravidelně monitoruje stav třídy v třídních hodinách. Kromě celoročního preventivního programu, který probíhá také formou přednášek, se konají besedy pro rodiče.

 

Čtyři otázky pro ředitele školy Mgr. Milana Holuba

 

Jak vzpomínáte na začátky v této škole?

Do FZŠ Barrandov jsem nastoupil na základě výsledků výběrového řízení v roce 2005 jako zástupce ředitele pro 2. stupeň. Bylo to rok po sloučení 3. FZŠ a 4. ZŠ Barrandov. Škola měla 1028 žáků a 44 tříd. Před příchodem do FZŠ jsem pracoval ve školách mimo hlavní město. Sedmnáct let jsem byl ve škole v Horažďovicích a jeden rok ve Štěchovicích. Po nástupu do funkce ředitele jsem si vytyčil několik základních úkolů. Za prvé budovat moderní školu, otevřenou novým vzdělávacím trendům, školu, která bude mít svou vlastní tvář, příjemné klima, bude vstřícná rodičům a bude všemožně podporovat rozvoj žáků nejen nadaných ale i žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Za druhé celé zařízení stabilizovat v ekonomické a personální oblasti a zajistit dostatečné finanční prostředky pro realizaci stanovených cílů. A to ze státního rozpočtu, grantů, zřizovatele, rozvojových programů, vytvoření silného, pracovitého a vstřícného managementu školy. Sem patří i budování moderních výukových prostor.

Je podpora zřizovatele dostatečná?

V letech 2006 až 2015 se podařilo realizovat řadu opatření, která vedla k postupnému naplňování uvedených cílů a to díky právě zřizovateli. Mohl jsem tak navázat na práci předchozího vedení školy – zvýšení počtu přípravných tříd z 1 na 2, zvýšení počtu asistentů pedagoga pro žáky se specifickými poruchami učení ze 3 na 10, zřízení pracovního místa školního psychologa a pokračování spolupráce s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Realizovali jsme vybudování nových specializovaných multimediálních učeben pro dějepis, přírodopis, český jazyk, výtvarnou výchovu, dějepis, zeměpis, jazyky, matematiku, fyziku a chemii. Došlo na modernizaci 3 učeben pro výuku informatiky včetně zasíťování celého areálu školy včetně učeben a kabinetů. Osadili jsme herní prvky na školní zahradě v Záhorského a V Remízku a rozšířili jsme sportovní areál školy o 2 squashové kurty a kurt na beach volejbal. Takto bych mohl dále pokračovat.

Co vás akutně trápí?

Nelíbí se nám současné uspořádání vstupů do budovy školy. Naším cílem je zvýšení bezpečnosti žáků a návštěvníků školy. Dále jsou momentálně nevyhovující hrací plochy na školní zahradě pro 380 žáků školní družiny a školního klubu. Je třeba opravit také prostory atria školy, které slouží pro pořádání kulturních vystoupení školy a akademií.

Vaše přání do budoucna?

Nepočítám-li rekonstrukci atletické dráhy, která si to po dvaceti letech zaslouží, tak bychom rádi průběžně doplňovali moderní vyučovací pomůcky a zařízení do všech tříd školy. Stále bude trvat snaha nás všech nabízet kvalitní předškolní a školní vzdělávání, které zajišťujeme pro děti od 3 do 16 let. Prosíme veřejnost, aby nám držela palce.