Přijímání dětí do přípravných tříd

Podle novely Školského zákona, který nabývá účinnosti 15. února 2019, mohou být do přípravné třídy přijímány opět i děti v posledním roku před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že bude vyrovnán jejich vývoj. Přednost ale mají děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. 

Přijímání žáků do přípravných tříd

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

  • písemné žádosti zákonného zástupce
  • doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučení dětského lékaře a klinického psychologa je nutné pouze u dětí s odkladem školní docházky)

Žádost se podává v době zápisu na základní škole.

Kritéria přijímání dětí do přípravných tříd

Doporučená kritéria (pdf)

Zápis do přípravných tříd probíhá ve stejných termínech jako zápisy do 1. tříd.

Vyrozumění o zařazení dítěte do přípravné třídy bude poskytnuto nejpozději do 1 měsíce od dodání příslušných potvrzení.