Odklad povinné školní docházky

  • O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4.  příslušného kalendářního roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku.
  • K odkladu je vždy potřeba:
    • vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
    • odborného lékaře nebo klinického psychologa