Denní program

Doba vyučování: 8:00 – 11:45

Učivo je rozpracováno orientačně do okruhů. Každý týden je určeno téma, ke kterému se váže výuka. Vzdělávací část se cca po dvaceti minutách střídá s individuální nebo společnou hrou. Výchovám je věnován delší časový úsek. V zimním období chodí děti cvičit do tělocvičny na hlavní budovu. Pro zpestření výuky se používá i technika (např. interaktivní tabule, DVD přehrávač, atd.) Pokud je příznivé počasí využívá se přilehlá školní zahrada s percepční terasou pro výuku a hru. Zhruba 1x za 14 dní se koná akce mimo budovu školy (vycházka do přírody, návštěva knihovny, divadla, výstavy apod.). Rodiče mohou také pro děti využít ŠD. Školní družina je pro děti z přípravných tříd zajištěna v prostoru budovy Záhorského. Na oběd docházejí děti  s paní učitelkou na hlavní budovu V Remízku.

Režim dne
 • 7:45 – 7:55 Předávání dětí (rozhovory s rodiči, individuální hra)
 • 8:00 – 8:20 Ranní beseda na dané téma
 • 8:20 – 8:40 Individuální hra (společenské a didaktické hry)
 • 8:40 – 9:00 Rozumová výchova (rozvoj logického myšlení, řeči a zrakového vnímání, předmatematických  pojmů, rozvoj sluchového vnímání)
 • 9:00 – 9:20 Svačinka
 • 9:20 – 9:40 Individuální hra
 • 9:40 – 10:00 Grafomotorika (rozvoj jemné motoriky, cca 1x týdně výuka na interaktivní tabuli)
 • 10:00 – 10:15 Individuální hra
 • 10:15 – 11:00 Pracovní, výtvarná, tělesná nebo hudební výchova
 • 11:00 – 11:45 Pobyt na školní zahradě nebo vycházka do okolí
 • 11:45 Předání dětí do ŠD – oběd
 Výchovně vzdělávací obsah
 • Vytváření kulturně-sociálních a hygienických návyků
 • Rozumová výchova (rozvoj jazykové oblasti a komunikativní schopnosti, matematických představ a oblast rozvoje poznání)
 • Hudební výchova (rozvoj sluchového vnímání, rytmizace, poslech hudby, intonace)
 • Výtvarná výchova (rozvoj estetického cítění, jemné motoriky)
 • Pracovní výchova (sebeobsluha, rozvoj manuální zručnosti)
 • Tělesná výchova (rozvoj hrubé motoriky, zvyšování tělesné zdatnosti)
 • Individuální speciální pedagogická péče (logopedická prevence apod.)