Školní vzdělávací program

Cílem ŠVP je připravit děti na co nejméně problémový vstup do školy. Výchovně-vzdělávací obsah vychází ze školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. Je věnován především vytváření kulturně-sociálních a hygienických návyků, dále rozumové výchově, která je rozdělena na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ s využitím prvků matematiky profesora Hejného a oblast rozvoje poznání. Dále výchovám hudební, pracovní a tělesné. Jelikož jsme se zapojili do mezinárodního programu Ekoškolka, snažíme se v dětech probudit zájem o prostředí, ve kterém žijí a chránit je a pečovat o ně.

 Rozvoj činností, ke kterým by měly děti na konci přípravné třídy dospět

Sebeobsluha

Zvládnutí osobní hygieny, samostatné oblékání a obouvání, samostatně jíst a používat nůž a vidličku, udržování pořádku a čistoty kolem sebe.

Sociální dovednosti

Naučit se jednat s ostatními, znát a používat jména spolužáků a dospělých, navazovat a udržovat přátelství, dokázat požádat o pomoc dospělé a kamarády, přijímat zodpovědnost za své činy, dokázat se orientovat na známých místech i bez dozoru, uznávat autoritu dospělého, projevovat k němu pozitivní vztah, zachovávat běžná pravidla společenského chování (zdravení, poděkování, omluva), naučit se pracovat se skupinou vybranou a libovolnou, dokázat se soustředit a nevyrušovat.

Hrubá motorika

Dobře chodit po schodech, při chůzi nevrážet do ostatních, běhat, skákat, skákat přes švihadlo, umět zaujmout různé pozice, udržovat rovnováhu, kontrolovat své tělo, zúčastňovat se různých pohybových her, pohybovat se v prostoru podle daných pokynů, udržovat rytmus.

Jemná motorika

Umět si hrát s drobnými předměty, stavět ze stavebnice, napodobovat psaní, napsat své jméno (tiskace), správný úchop tužky, zvládnutí základních linií (kruhy, čáry, vlnovky…)

Oblast jazyka a komunikace

Dokázat poslouchat a klást jednoduché otázky, naslouchat celému příběhu během vyprávění, vypravovat o svých zkušenostech a událostech v logické návaznosti, reagovat na pokyny, aktivně se zapojovat do společné konverzace, schopnost komunikovat v různých prostředích a být pochopeno, umět zacházet s knihou, aktivně používat základní slovní zásobu, chápat obsah čteného, umět reprodukovat, memorovat daný text, umět pojmenovat předměty denního použití, umět vyprávět pohádku, dramatizovat ji.

Oblast matematických, časových a prostorových představ

Vnímat, poznávat časové vztahy (začátek, prostředek, konec, první, včera, dnes, zítra, dny v týdnu, roční období…), kvantitativní vztahy (hodně, málo, stejně, plný, prázdný…), prostorové vztahy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, řazení předmětů dle daných kritérií…), znát geometrické tvary, umět počítat předměty v daném souboru, tvořit konkrétní soubory s daným počtem prvků, používat číselné řady 1–5 pro počítání předmětů.

Hudební projev

Zazpívat písničku s důrazem na správnou melodii a rytmus, zpívat ve skupině podle pokynů, vytleskávat daný rytmus a umět ho vyjádřit různými pohyby, doprovodit zpívanou píseň jednoduchým hudebním nástrojem, umět naslouchat úryvku hudební skladby, vyjádřit pocity a dojmy, umět zatančit jednoduché tanečky.

Výtvarný projev

Poznávat barvy, ovládat a používat základní techniky výtvarného projevu, umět vybarvit obrázek, naučit se obkreslovat, vystřihnout základní obrazce, modelovat i malovat podle předlohy i vlastní představy, na obrázcích jsou rozpoznatelné lidé či předměty.

Na konci přípravné třídy by měly být děti schopny soustředění asi na 20 minut.