Moderní přístup k výchově a vzdělávání dětí

 • sledujeme nejnovější trendy a inovace ve vzdělávání pro 21. století
 • připravujeme děti tak, abychom jim usnadnili jejich další životní i vzdělávací cestu
 • snažíme se, aby byly maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí, dětem, které to potřebují, poskytujeme na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje i dalších rozvojových možností, včasnou speciálně pedagogickou péči, abychom zlepšili jejich životní i vzdělávací šance
 • důraz klademe zejména na prožitkové a kooperativní učení hrou, situační a kolektivní učení – děti mají možnost poznávat svět pomocí konkrétních činností, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti,  zařazujeme do výuky vlastní projekty
 • uplatňjeme integrovaný přístup nabízející dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, vycházíme ze života dítěte tak,  aby pro něj byl obsah smysluplný, zajímavý a užitečný, nabízíme širokou škálu různých aktivit, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou
 • využíváme Hejného metodu výuky předmatematických dovedností
 • ke vzdělávání využíváme také interaktivní tabuli, magic box a tablety, které obsahují moderní výukové programy a rozšiřují možnosti rozvoje všech oblastí
 • při přípravě na vstup do základní školy spolupracujeme se školním psychologem a speciálními pedagogy, před zápisem do prvních tříd probíhá v MŠ depistáž školní zralosti
 • všichni pedagogové byli proškoleni na testování školní zralosti a připravenosti, které vzniklo ve spolupráci s pedagogicko psychologickými centry
 • spolupracujeme se ZŠ – návštěvy základní školy, návštěvy učitelů z prvního stupně, vzájemná provázanost předškolního a základního vzdělávání
 • dovzděláváme se nad rámec našich povinností