O nás

Vedoucí učitelka: Mgr. Růžena Kufrová

 

Učitelky ZŠ:
  • Přípravná třída A: Marie Keřlíková – 1. patro prostřední vchod
  • Přípravná třída B: Mgr. Růžena Kufrová (speciální pedagog-logoped) – přízemí pravý vchod
Vychovatelka školní družiny
  • Petra Jennelová – přízemí pravý vchod
Správní zaměstnanci:
  • Hana Mrázová (úklid)
  • Lucie Vačkářová (pomocná kuchařka a úklid)
  • Dagmar Romanová (pomocná kuchařka)

Náš pedagogický tým, který vznikl nově v září 2006, je plně kvalifikován pro výchovu a vzdělávání dětí v přípravných třídách. Průběžně se vzděláváme a sledujeme nové trendy. Například využíváme metody výuky matematika prof. Hejného v předškolním vzdělávání, poznatků ze seminářů Mgr. Mileny Kmentové z PedF UK „Hudební činnosti v logopedické prevenci“.

Náš tým

Mgfoto_038r. Růžena Kufrová

vzdělání:  PedF UK – Učitelství a vychovatelství – státní zkouška z logopedie, etopedie a psychopedie – získaný titul: Magistr, Spgš – Vychovatelství – maturita z pedagogiky, psychologie a hudební výchovy

praxe: vychovatelka sluchově postižených; vychovatelka ZŠ; vedoucí vychovatelka ŠD; terapeutka – Synergetická reflexní terapie; učitelka MŠ; učitelka ZŠ; výchovná poradkyně ZŠ; speciální pedagog ZŠ – reedukace poruch učení a příprava na vstup do školy; logoped MŠ a ZŠ; vedoucí učitelka ZŠ a MŠ

kurzy a školení: MŠ a předškolní vzdělávání mužským pohledem; Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, Záhony pro školky (MZČR), Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol – sebepoznání, tým a týmová spolupráce, asertivní řešení konfliktů, time-management, jak nevyhořet, prezentační dovednosti ve školním prostředí (Infra); Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu; PedF UK – absolvování programu celoživotního vzdělávání – kurz pro pedagogické pracovníky – další vzdělávání logopedů ve školství; Hudební činnosti při osvojování češtiny jako mateřského i druhého jazyka; kurz Synergetické reflexní terapie; Základy IT; Komunikace – strategie jednání s rodiči; specializační studium Asertivita pro pedagogy; Letní škola s metodou výuky matematiky profesora Hejného H-mat; Prevence drogových závislostí pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ; Jak mít v pořádku dokumentaci školy v souvislosti s legislativou; Jak se stát Ekoškolkou; Tvořivá setkání pro MŠ; přednáška Pravidla nebo povidla; 1. pomoc; Respektovat a být respektován; Školní zralost a zápis do školy; Sfumato (splývavé čtení); PedF UK – absolvování vzdělávacího programu Nástroje diagnostiky matematických schopností a znalostí dětí ve věku 4–8 let; Povinnost ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovně právní oblast; Co vše musí udělat ředitel pro bezpečnost školy; Autismus; Jak zvážit 15 deka něhy; Hudební činnosti v logopedické prevenci; konference Školky přes hranice; konference Pojďme do školky

záliby: kultura, sport, řezbářství, četba

 

Marie Keřlíková

vzdělání: Střední pedagogická škola obor učitelství MŠ; Osvědčení o ukončení dvouletého studia vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol; absolvent Lidové školy umění – obor hudební – Hra na klavír, Hudební nauka

praxe:  učitelka MŠ, ředitelka MŠ

kurzy a školení: Polytechnické vzdělávání dětí; Komunikace s rodiči v problémových situacích; Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol – asertivní řešení konfliktů, prevence vyhoření; Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ; Pedagogická diagnostika; Formativní hodnocení dětí předškolního věku; Interpersonální komunikace; Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); Cyklus pedagogicko-psychologických otázek k novému pojetí předškolní výchovy; Specializačního studium – hudebně pohybová výchova; Respektovat a být respektován (5 základních okruhů); Radostným pohybem přispíváme ke komplexnímu rozvoji dítěte v MŠ a prvňáčků ve ŠD; Improvizační rozezvučovací ateliér; Hudební rok v rámcovém vzdělávacím programu; Taneční hry s písničkami se zaměřením na roční období (podzim,zima); Joga pro děti – 5 Tibeťanů;  Taneční hry s písničkami se zaměřením na roční období (jaro,léto); Základní kurz 1. pomoci u dětí; Výchova-svoboda nebo zodpovědnost?; Agrese a agresivita u dětí pro učitelky mateřských škol; Jak pomoci dětem v MŠ při nezvládání klíčových kompetencí; Většina frustrací pramení z nedomazlení v dětství (Jiřina Prekopová)

záliby: chataření, zahrádkaření a poslech hudby včetně vážné

Školní družina

Petra Jennelová, DiS

vzdělání: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálnítřední pedagogická škola – sociální práce a sociální pedagogika; Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

praxe: Odbor sociálních věcí oddělení péče o rodinu a děti – terénní pracovnice; Jekhetane – volnočasové aktivity pro děti; Poradna pro občanství, občanská a lidská práva; Diagnostický ústav pro mládež Kunčičky; Základní škola Karasova; Domov pro seniory pod Vinnou horou – odd. se zvláštní režimem; aktivní trénování mládeže ve volejbalovém klubu Tělovýchovné jednoty Ostrava; provozování masérských služeb

záliby: sport (volejbal – aktivně), hudba, cestování

Suplentka:

Miluška VeverkováMiluška Veverková

vzdělání: Střední pedagogická škola – Učitelství pro mateřské školy

praxe: Učitelka mateřské školy

kurzy a školení: „Na co máme knížky“- prohlubující seminář čtenářské pregramotnosti (Památník Lidice), Kreativní tvoření – jaro, den matek (Portál); Hudební seminář (Rudolfinum), Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); „Klikyháky třesky plesky hrát si budem spolu česky“ aneb Přes příběhy k pravidlům mezilidského soužití (Památník Lidice); „Musíme to prozkoumat…“ prožitkové učení a partnerská komunikace (Památník Lidice); Vývoj řeči a komunikace u dětí (Portál; PhDr. Ing. Iva Jungwirthová); Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu (PedF UK Praha), Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole, Jak pomoci dětem s ADHD a ADD, Pedagog a paragrafy ve škole, Podpora čtenářské gramotnosti v mateřské škole, Metody a formy aktivního učení se zaměřením na matematickou gramotnost, Dramatická výchova – práce s příběhem, Dramatická výchova v MŠ, Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ, Agrese – prožívání, pochopení, zvládání, Jak individualizovat, když je třída plná dětí!?, Jak lépe zvládat obtíže při komunikaci s rodiči ve škole, Jak je možné přistupovat k tvorbě třídního vzdělávacího programu, Pedagogická diagnostika a prevence, Aby se jim dobře psalo – jak připravit předškoláky na psaní?, Základy první pomoci, Agrese a možnosti práce s ní, Rozvoj grafomotoriky v MŠ, Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi, Hudebně pohybové hry – Zvířátka a řemesla v písni, tanci, ve hře a v pohádce, Jak provádět autoevaluaci v MŠ využívajících Kurikulum podpory zdraví v MŠ, Úvod do problematiky poruch autistického spektra, Hudební rok v rámcovém vzdělávacím programu – Podzimní hrátky s hudbou, Certifikát o dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností,  Letní škola vzdělávacího programu Začít spolu – Step by Step; Respektovat a být respektován, Podzimní zpívání – hudební dílny, Dramatická výchova v MŠ; Dramatická výchova – práce s příběhem; semináře a workshopy PhDr. Marka Hermana: Tajemství a mystika pohádek, Proč nejde navážit 15 dkg něhy?; Pravidla nebo povidla; Najděte si svého marťana; Ochutnávka selského rozumu.

záliby: práce s dětmi, hra na klavír, vedení sborového zpěvu, zahradničení, cestování, sportování

Správní zaměstnanci:

hana-mrazovaHana Mrázová

 

 

 

Dagmar Romanová

 

foto_009Lucie Vačkářová

 

 

Michal Vandra