O nás MŠ

foto_021
Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání:
Mgr. Růžena Kufrová

Učitelky MŠ:
  • Broučci –  Bc. Tereza Kubíková, Martina Steinitzová, – přízemí, levý vchod
  • Včelky –Zuzana Rauchová, DiS. Barbora Volevecká, Ing. Michaela Seböková – asistent pedagoga – 1. patro, levý vchod
  • Motýlci – Iva Hamouzová, Zuzana Krausová – 1. patro, pravý vchod (z ulice Záhorského)
Správní zaměstnanci:
  • Hana Mrázová (úklid)
  • Lila (pomocná kuchařka a úklid)
  • Dagmar Romanová (pomocná kuchařka)

Náš pedagogický tým je plně kvalifikován pro výchovu a vzdělávání dětí v mateřské škole. Průběžně se vzděláváme a sledujeme nové trendy. Například využíváme Hejného metodu výuky předmatematické gramotnosti, poznatků ze seminářů Mgr. Mileny Kmentové z PedF UK „Hudební činnosti v logopedické prevenci“.

Náš tým

Mgfoto_038r. Růžena Kufrová

vzdělání:  PedF UK – Učitelství a vychovatelství – státní zkouška z logopedie, etopedie a psychopedie – získaný titul: Magistr, Spgš – Vychovatelství – maturita z pedagogiky, psychologie a hudební výchovy

praxe: vychovatelka sluchově postižených; vychovatelka ZŠ; vedoucí vychovatelka ŠD; terapeutka – Synergetická reflexní terapie; učitelka MŠ; učitelka ZŠ; výchovná poradkyně ZŠ; speciální pedagog ZŠ – reedukace poruch učení a příprava na vstup do školy; logoped MŠ a ZŠ; vedoucí učitelka ZŠ a MŠ

kurzy a školení: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (Alkion), MŠ a předškolní vzdělávání mužským pohledem; Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, Záhony pro školky (MZČR), Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol – sebepoznání, tým a týmová spolupráce, asertivní řešení konfliktů, time-management, jak nevyhořet, prezentační dovednosti ve školním prostředí (Infra); Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); workshop Strategie řízení a rozvoj lidských zdrojů; Konference Společenství praxe (PedF UK), Konference – Efektivní příprava v posledním ročníku předškolního vzdělávání; Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu (PedF UK Praha), Školská legislativa- aktualizace (Vzdělávací institut Nymburk), Jak mít v pořádku dokumenty v MŠ (INFRA); Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu; PedF UK – absolvování programu celoživotního vzdělávání – kurz pro pedagogické pracovníky – další vzdělávání logopedů ve školství; Hudební činnosti při osvojování češtiny jako mateřského i druhého jazyka; kurz Synergetické reflexní terapie; Základy IT; Komunikace – strategie jednání s rodiči; specializační studium Asertivita pro pedagogy; Letní škola s metodou výuky matematiky profesora Hejného H-mat; Prevence drogových závislostí pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ; Jak mít v pořádku dokumentaci školy v souvislosti s legislativou; Jak se stát Ekoškolkou; Tvořivá setkání pro MŠ; přednáška Pravidla nebo povidla; 1. pomoc; Respektovat a být respektován; Školní zralost a zápis do školy; Sfumato (splývavé čtení); PedF UK – absolvování vzdělávacího programu Nástroje diagnostiky matematických schopností a znalostí dětí ve věku 4–8 let; Povinnost ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovně právní oblast; Co vše musí udělat ředitel pro bezpečnost školy; Autismus; Jak zvážit 15 deka něhy; Ochutnávka selského rozumu; Hudební činnosti v logopedické prevenci; konference Školky přes hranice; konference Pojďme do školky

záliby: kultura, sport, řezbářství, četba

 

Iva foto_024Hamouzová

vzdělání: Střední pedagogická škola – Učitelství v mateřské škole

praxe: Učitelka mateřské školy od roku 1978

kurzy a školení: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (Alkion), Jak na podnětné prostředí pro učení (NPI); Zápis do prvního ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti (SYPO); Jak rozvíjet kreativní myšlení u dětí (Webinář Učitelnice.cz), Vzdělávání distančním způsobem v MŠ, Aby byl přechod z MŠ do ZŠ plynulý, Třídním učitelem v postcovidové době (NPI); Komunikace s rodiči, Nový systém jazykové přípravy dětí s OMJ (Osvětová beseda); Začlenění Hejného metody do plánování tematických bloků, Hejný – Popeláři na cestě prostředím (H-mat, Kolegiální podpora); Barevné království (Portál); Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů (H-mat); Projekt Odlišnost inspiruje II. – aktivní přístup k inkluzi – zahraniční stáž ve Švédsku (OPS); Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); Inkluze v praxi – otázky a odpovědi – Osvětová beseda, o.p.s.; Hudební činnosti a rozvoj grafomotoriky, Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu (PedF UK Praha); Kurz první pomoci 2010; Hudební výchova v RVP – každý rok; Dyspraxie – vývojová porucha koordinace; Hudební činnosti při osvojování češtiny jako mateřského i druhého jazyka; Ekoateliér – praktické kurzy tvořivé recyklace; Respektovat a být respektován; Poruchy chování u dětí; Pohybová výchova a Jóga pro děti; Cvičení na balančních míčích s dětmi; Hra na zobcovou flétnu; Děti s Aspergerovým syndromem; Grafomotorika v praxi; Tvoření třídních pravidel; přednáška Pravidla nebo povidla; Enviromentální výchova v praxi; Posuzování školní zralosti; Děti s odkladem školní docházky; Pedagogická diagnostika a prevence; Aby se jim dobře psalo; Relaxační techniky v praxi; Kurz logopedické prevence; Dramatická výchova v MŠ; Základy IT; semináře a workshopy PhDr. Marka Hermana: Tajemství a mystika pohádek, Proč nejde navážit 15 dkg něhy?; Pravidla nebo povidla; Ochutnávka selského rozumu

záliby: hudba, příroda, výstavy, divadlo, práce s dětmi

 

Zuzana Rauchová, DiS

vzdělání: Certifikovaný lektor Hejného metody pro MŠ (zakončeno obhajobou), VOŠ pedagogická a sociální – Předškolní a mimoškolní pedagogika – získaný titul: Diplomovaný specialista; PedF UK – Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura – získaná souborná odborná zkouška z francouzského a českého jazyka; Státní jazyková zkouška z francouzského jazyka; Církevní gymnázium – maturita AJ, FJ, ČJ a filosofie; ZUŠ – Hudební – Pěvecká výchova a zpěv, Hudební nauka, Sborový zpěv, Hra na strunný nástroj

praxe: učitelka mateřské školy; Certifikovaný lektor Hejného metody; Tutor Hejného metody; mentor a konzultant učitelů v předškolním vzdělávání; pilotáže aktivit pro děti a didaktických materiálů pro učitele MŠ; mentor pro PedF UK v projektu Předmatematických dovedností; Lektor kolegiální podpory; organizace a vedení škol v přírodě, pobytů pro rodiny s handicapovanými dětmi; publikační činnost pro nakladatelství Raabe – metodika dramatických činností v MŠ; asistent u dětí od dvou do čtyř let; koordinátor programu letních integračních táborů; sdružení pro podporu dětí s handicapem – finanční a projektové manažerství, personalistika, fundraiser; učitelka ZŠ – FJ, ČJ; Francouzské lyceum – lektor moderního tance a základů baletu – ve FJ; vedoucí na táborech ČD

kurzy a školení: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (Alkion),Formativní hodnocení a role učitele (Infra); Finanční gramotnost (NPI); Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ (H-mat o.p.s.); Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení (NPI); Etika moderní pedagogické práce (Osvětová beseda); Vzdělávání k udržitelnému rozvoji (Osvětová beseda); Vzdělávání distančním způsobem v MŠ, Aby byl přechod z MŠ do ZŠ plynulý (NPI); Prevence syndromu vyhoření (Osvětová beseda); Jak rozvíjet kreativní myšlení u dětí (Webinář Učitelnice.cz); Prezentační dovednosti (Osvětová beseda); Komunikace s rodiči (Osvětová beseda) ; Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči (NPI); Aby byl přechod dětí z mateřské školy do základní plynulý (NPI); „Na co máme knížky“- prohlubující seminář čtenářské pregramotnosti (Památník Lidice), Letní škola s Hejného metodou – H-mat (2019), účast v projektu Kolegiální podpory jako mentor Hejného metody (od r. 2017), účast v projektu OPVV Společenství praxe jako mentor matematické pregramotnosti v MŠ (2016 – 2019);  Záhony pro školky (MZČR); Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol – sebepoznání, tým a týmová spolupráce, asertivní řešení konfliktů, time-management, jak nevyhořet, prezentační dovednosti ve školním prostředí (Infra); Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); Zdravá výživa pro děti (Margit Slimáková); Odemykání dětského potenciálu (Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná); MateMagika – matematika pro pravou hemisféru (Kalman Horvát); Letní škola Hejného metody v předmatematické výchově (H-mat), Konference Společenství praxe (PedF UK), Komunikace s dětmi aneb proč s nimi neumíme jednat a mluvit (CVLK; PhDr. Lidmila Pekařová); Vývoj řeči a komunikace u dětí (Portál; PhDr. Ing. Iva Jungwirthová); Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu (PedF UK Praha); „Musíme to prozkoumat…“ prožitkové učení a partnerská komunikace (Památník Lidice); Kdybych dostal nápad, bylo by mě líp… aneb prožitkové učení a dramatická výchova jako východisko k naplňování cílů vzdělávání nejmladších dětí (památník Lidice); Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole, konference Školky přes hranice; Zdravotník zotavovacích akcí (MŠMT č.176/2009Sb.); Nové trendy výtvarných činností v MŠ – linoryt (PedF UHK); Letní škola s metodou Hejného – H-mat; Plánování v každodenní práci učitelky MŠ – jak plánovat, realizovat a vyhodnotit obsah předškolního vzdělávání; Dramatická výchova v MŠ; Dramatická výchova – práce s příběhem; Hledání příčin kázeňských problémů; Předčtenářská gramotnost v MŠ; Proškolení první pomoci; kurz komunikačních dovedností „Respektovat a být respektován“ (Společností pro mozkově kompatibilní vzdělávání); Letní škola Začít spolu – Step by Step; Výtvarné techniky v MŠ; semináře a workshopy PhDr. Marka Hermana – Ochutnávka selského rozumu; Tajemství a mystika pohádek, Proč nejde navážit 15 dkg něhy?, Pravidla nebo povidla, Najděte si svého marťana; Školení pokročilých uživatelů IT ČZU; Školení poučených uživatelů – uživatelských ICT znalostí a dovedností – ČZU; Odborná stáž IUFM Versaille – Francie; Diplôm d´études en langue française (DELF)

záliby: sport, příroda, práce s dětmi, vzdělávání dospělých, knihy ve všech podobách, logické a stolní hry, hra na kytaru a zpěv, výtvarné činnosti

Barbora Volevecká

vzdělání: PedF UK v Praze – Učitelství pro mateřské školy 

praxe: Učitelka mateřské školy; Dětské skupiny AV ČR – SSČ AV ČR; Zámecký statek Újezd nade Mží – letní tábory – praktikant/vedoucí;

kurzy a školení: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (Alkion); Chůva pro děti v dětské skupině

záliby: sport (volejbal, běh, lyže…), zvířata, hudba, příroda, vyrábění dekorací, děti, přátelé

Bc. foto_021Tereza Kubíková

vzdělání: PedF UK – Český jazyk – Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ a střední školy; Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Jabok; Evangelická teologická fakulta UK – Sociální a pastorační práce – získaný titul: Bakalář; Vyšší odborná škola; střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. – zakončeno maturitní zkouškou

praxe: Učitelka mateřské školy; Kulturní centrum pro mentálně postižené Oáza; Farní charita; Středisko výchovné péče pro děti a mládež; Nízkoprahové komunitní centrum; Program preventivní pomoci rodinám; kolizní opatrovník na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

kurzy a školení: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (Alkion), Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů (H-mat); Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); Písmo jako vědomá stopa pohybu aneb cvičení a malování s prvky tchaj-ťi (DYS centrum); seminář Metoda Hejného v mateřských školách (H-mat); Nové trendy výtvarných činností v MŠ – linoryt, Grafomotorické kurzy pro děti; Arteterapie; Dětská jóga; Zkouška zvláštní odborné způsobilosti při soc. právní ochraně dětí – osvědčení; Seminář „Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti“ – osvědčení; Seminář „Jak zvládnout klienta v duševní krizi“ – osvědčení; Seminář „ psychohygiena v práci soc. pracovníka“ – osvědčení; Osvědčení o absolvování Sociálně psychologického kurzu; Poruchy autistického spektra; seminář Marka Hermana – Proč nejde navážit 15 dkg něhy, Pravidla nebo povidla

záliby: malba, filosofie, sport, poezie

foto_skolaMartina Steinitzová

vzdělání: SSOŠ Bean – Předškolní a mimoškolní pedagogika – maturitní zkouška – pedagogika, psychologie, didaktika výtvarné výchovy, střední Rodinná škola s maturitou, Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

praxe: učitelka MŠ, koordinátorka Ekoškoly, získání titulu Ekoškola; vychovatelka školní družiny; asistent pedagoga, hlídání dětí, asistentka u dětí od dvou do čtyř let, vedení výtvarného kroužku, cvičení s dětmi, členka výkonné rady Občanského sdružení Rybička.

kurzy a školení: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (Alkion), Český jazyk pro cizince (Meta); Začněte využívat sílu bylinek, Využijte sílu bylinek naplno – léto (Ing. V. Blinova); Audit 2021 Ekoškola (voda, jídlo, svět); Etika moderní pedagogické práce (Osvětová beseda);Komunikace s rodiči (Osvětová beseda);Aby byl přechod dětí z mateřské školy do základní plynulý (NPI); Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči (NPI); Environmentální výchova dětí v MŠ (INFRA, s. r. o.); Proč dětem nechutná? L. B. Selingerová; Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ (Zřetel, s. r. o.) Příprava na audit – Mezinárodní program Ekoškola Tereza; Tvoříme s prožitkem – R. Rubešová; Letní tvořivá výzva – R. Rubešová;  Připravené prostředí pro děti ve věku 2-5 let – J. T. Chroustová; Messy play – proces tvorby a experiment s nejrůznějšími výtvarnými materiály – K. Exherová;  Tvořivá mysl, emoce a jejich vyjádření prostřednictvím výtvarných technik, Jak kreativitou podpořit emoční rozvoj dětí – Mgr. M.  Weiglová; Nastraž uši – hudba s prožitkem – E. Jamníková; Rukodělné tvoření – R. Rubešová; Nadchněte děti pro tvoření aneb motivace hrou – R. Rubešová; Techniky a náměty v prožitkovém tvoření – R. Rubešová; Tvořivá výzva – Listohraní – R. Rubešová; Podzimní tvořivá výzva – R. Rubešová ;Mezinárodní konference – Vzdělávání dětí s PAS (Osvětová beseda o. p. s.); Bezprostřední expres. výtvarného projevu předškolních dětí – Mgr. Bc. P. Novotná, PhD; Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EU); Nenásilná komunikace – Mezinárodní program Ekoškola Tereza; účast v projektu Katedry botaniky a fyziologie rostlin; seminář Ekoškola – Příprava na audit (Tereza); seminář Dobré praxe pro MŠ (Mezinárodní program Ekoškola); Projekt Odlišnost inspiruje II. – aktivní přístup k inkluzi – zahraniční stáž ve Švédsku (Osvětová beseda o. p. s.); Hudební činnosti a grafomotorika (PedF UK); Záhony pro školky (MZČR); Komunikace s rodiči (Osvětová beseda o.p. s); Syndom vyhoření a jeho předcházení (Osvětová beseda o.p.s.);  účast v projektu Hudební činnosti a grafomotorika (PedF UK); Inkluze v praxi – otázky a odpovědi – Osvětová beseda, o.p.s.; Rovné příležitosti ve vzdělávání – Osvětová beseda, o.p.s.; Práce s dětmi s ADHD – Osvětová beseda, o.p.s.; První pomoc při šikaně a kyberšikaně – Osvětová beseda, o.p.s.; Netradiční výtvarné techniky (Potál); Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti (Portál); Hudební činnosti a rozvoj grafomotoriky – Inovace metody dobrého startu (PedF UK); Nácvik sociálních dovedností u dětí mladšího školního věku (RAABE), Pracujeme s předškolákem s ADHD v mladším školním věku (RAABE), Zdravověda-kurz první pomoci,  Life Support – první pomoc u malých dětí; Kurz pro asistenty pedagoga (RYTMUS o.p.s.); V rámci studia na SSOŠ absolvování tělovýchovných kurzů – plavání,sportovně turistický kurz, hry v přírodě

záliby: výtvarná činnost, korálkování, stolní hry, zavařování a výroba marmelád.

Zuzana Krausová 

Vzdělání: SpgŠ Evropská, obor učitelka MŠ 

Praxe: Učitelka mateřské školy, reklama, obchod, produkce

Kurzy a školení: Pohybové a psychomotorické hry pro děti v MŠ, ZŠ a ŠD

Záliby: cestování, sport, rodina

Asistenti pedagoga:

JUDr. Michaela Seböková, LL.M.

vzdělání: Kvalifikační kurz Asistent pedagoga, Právnická fakulta UK; Západočeská univerzita v Plzni – právnická fakulta; Universität Passau- právnická fakulta Masterstudiengang LL.M.

praxe: Asistent pedagoga v MŠ, Asistent pedagoga v dětské skupině – Belgie; Městský soud v Praze – justiční čekatel, Obvodní soud pro Prahu 1 – soudkyně, Advokátní a daňová kancelář Vorlíčková & Leitner, s.r.o. – asistent daňového poradce

Kurzy a školení: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (Alkion)

záliby: jízda na koních, práce s dětmi

Správní zaměstnanci:

Hana Mrázová

 

 

 

paní kuchařka
paní kuchařka

Dagmar Romanová

 

 

 

 

 
pan školník
pan školník

Michal Vandra