O nás

foto_021
Vedoucí učitelka:
 Mgr. Růžena Kufrová

Učitelky MŠ:
  • Broučci – Bc. Tereza Kubíková, Martina Steinitzová, Šárka Jílková – asistent pedagoga – přízemí levý vchod
  • Včelky – Zuzana Rauchová, DiS., Miluška Veverková, Jakub Michalíček – asistent pedagoga – 1. patro levý vchod
  • Motýlci –  Iva Hamouzová, Tereza Vosáhlová, Gabriela Maturová- asistent pedagoga – 1. patro pravý vchod (z ulice Záhorského)
Správní zaměstnanci:
  • Hana Mrázová (úklid)
  • Lucie Vačkářová (pomocná kuchařka a úklid)
  • Jitka Kheilová (pomocná kuchařka)

Náš pedagogický tým, který vznikl nově v září 2013, je plně kvalifikován pro výchovu a vzdělávání dětí v mateřské škole. Průběžně se vzděláváme a sledujeme nové trendy. Například využíváme metody výuky matematika prof. Hejného v předškolním vzdělávání, poznatků ze seminářů Mgr. Mileny Kmentové z PedF UK „Hudební činnosti v logopedické prevenci“.

Náš tým

Mgfoto_038r. Růžena Kufrová

vzdělání:  PedF UK – Učitelství a vychovatelství – státní zkouška z logopedie, etopedie a psychopedie – získaný titul: Magistr, Spgš – Vychovatelství – maturita z pedagogiky, psychologie a hudební výchovy

praxe: vychovatelka sluchově postižených; vychovatelka ZŠ; vedoucí vychovatelka ŠD; terapeutka – Synergetická reflexní terapie; učitelka MŠ; učitelka ZŠ; výchovná poradkyně ZŠ; speciální pedagog ZŠ – reedukace poruch učení a příprava na vstup do školy; logoped MŠ a ZŠ; vedoucí učitelka ZŠ a MŠ

kurzy a školení: Mentor Hejného metody, Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); workshop Strategie řízení a rozvoj lidských zdrojů; Konference Společenství praxe (PedF UK), Konference – Efektivní příprava v posledním ročníku předškolního vzdělávání; Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu (PedF UK Praha), Školská legislativa- aktualizace (Vzdělávací institut Nymburk), Jak mít v pořádku dokumenty v MŠ (INFRA); Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu; PedF UK – absolvování programu celoživotního vzdělávání – kurz pro pedagogické pracovníky – další vzdělávání logopedů ve školství; Hudební činnosti při osvojování češtiny jako mateřského i druhého jazyka; kurz Synergetické reflexní terapie; Základy IT; Komunikace – strategie jednání s rodiči; specializační studium Asertivita pro pedagogy; Letní škola s metodou výuky matematiky profesora Hejného H-mat; Prevence drogových závislostí pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ; Jak mít v pořádku dokumentaci školy v souvislosti s legislativou; Jak se stát Ekoškolkou; Tvořivá setkání pro MŠ; přednáška Pravidla nebo povidla; 1. pomoc; Respektovat a být respektován; Školní zralost a zápis do školy; Sfumato (splývavé čtení); PedF UK – absolvování vzdělávacího programu Nástroje diagnostiky matematických schopností a znalostí dětí ve věku 4–8 let; Povinnost ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovně právní oblast; Co vše musí udělat ředitel pro bezpečnost školy; Autismus; Jak zvážit 15 deka něhy; Ochutnávka selského rozumu; Hudební činnosti v logopedické prevenci; konference Školky přes hranice; konference Pojďme do školky

záliby: kultura, sport, řezbářství, četba

 

Iva foto_024Hamouzová

vzdělání: Střední pedagogická škola – Učitelství v mateřské škole

praxe: Učitelka mateřské školy od roku 1978

kurzy a školení: Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); Inkluze v praxi – otázky a odpovědi – Osvětová beseda, o.p.s.; Hudební činnosti a rozvoj grafomotoriky, Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu (PedF UK Praha); Kurz první pomoci 2010; Hudební výchova v RVP – každý rok; Dyspraxie – vývojová porucha koordinace; Hudební činnosti při osvojování češtiny jako mateřského i druhého jazyka; Ekoateliér – praktické kurzy tvořivé recyklace; Respektovat a být respektován; Poruchy chování u dětí; Pohybová výchova a Jóga pro děti; Cvičení na balančních míčích s dětmi; Hra na zobcovou flétnu; Děti s Aspergerovým syndromem; Grafomotorika v praxi; Tvoření třídních pravidel; přednáška Pravidla nebo povidla; Enviromentální výchova v praxi; Posuzování školní zralosti; Děti s odkladem školní docházky; Pedagogická diagnostika a prevence; Aby se jim dobře psalo; Relaxační techniky v praxi; Kurz logopedické prevence; Dramatická výchova v MŠ; Základy IT; semináře a workshopy PhDr. Marka Hermana: Tajemství a mystika pohádek, Proč nejde navážit 15 dkg něhy?; Pravidla nebo povidla; Ochutnávka selského rozumu

záliby: hudba, příroda, výstavy, divadlo, práce s dětmi

 

Zuzprofilana Rauchová, DiS

vzdělání: VOŠ pedagogická a sociální – Předškolní a mimoškolní pedagogika – získaný titul: Diplomovaný specialista; PedF UK – Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura – získaná souborná odborná zkouška z francouzského a českého jazyka; Státní jazyková zkouška z francouzského jazyka; Církevní gymnázium – maturita AJ, FJ, ČJ a filosofie; ZUŠ – Hudební – Pěvecká výchova a zpěv, Hudební nauka, Sborový zpěv, Hra na strunný nástroj

praxe: učitelka mateřské školy; Mentor Hejného metody; vedoucí školy v přírodě; publikační činnost pro nakladatelství Raabe – metodika dramatických činností v MŠ; koordinátor víkendových pobytů pro rodiny s handicapovanými dětmi – vedoucí těchto pobytů; asistent u dětí od dvou do čtyř let; koordinátor programu letních integračních táborů – hlavní vedoucí; místopředsedkyně sdružení pro podporu dětí s handicapem – finanční a projektové manažerství, personalistika; fundraiser; učitelka ZŠ – FJ, ČJ; Francouzské lyceum – lektor moderního tance a základů baletu – ve FJ; vedoucí na táborech ČD

kurzy a školení: Letní škola s Hejného metodou – H-mat, Mentor Hejného metody, Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); Zdravá výživa pro děti (Margit Slimáková); Odemykání dětského potenciálu (Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná); MateMagika – matematika pro pravou hemisféru (Kalman Horvát); Letní škola Hejného metody v předmatematické výchově (H-mat), Konference Společenství praxe (PedF UK), Komunikace s dětmi aneb proč s nimi neumíme jednat a mluvit (CVLK; PhDr. Lidmila Pekařová); Vývoj řeči a komunikace u dětí (Portál; PhDr. Ing. Iva Jungwirthová); Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu (PedF UK Praha); „Musíme to prozkoumat…“ prožitkové učení a partnerská komunikace (Památník Lidice); Kdybych dostal nápad, bylo by mě líp… aneb prožitkové učení a dramatická výchova jako východisko k naplňování cílů vzdělávání nejmladších dětí (památník Lidice); Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole, konference Školky přes hranice; Zdravotník zotavovacích akcí (MŠMT č.176/2009Sb.); Nové trendy výtvarných činností v MŠ – linoryt (PedF UHK); Letní škola s metodou Hejného – H-mat; Plánování v každodenní práci učitelky MŠ – jak plánovat, realizovat a vyhodnotit obsah předškolního vzdělávání; Dramatická výchova v MŠ; Dramatická výchova – práce s příběhem; Hledání příčin kázeňských problémů; Předčtenářská gramotnost v MŠ; Proškolení první pomoci; Respektovat a být respektován; Letní škola Začít spolu – Step by Step; Výtvarné techniky v MŠ; semináře a workshopy PhDr. Marka Hermana – Ochutnávka selského rozumu; Tajemství a mystika pohádek, Proč nejde navážit 15 dkg něhy?, Pravidla nebo povidla, Najděte si svého marťana; Školení pokročilých uživatelů IT ČZU; Školení poučených uživatelů – uživatelských ICT znalostí a dovedností – ČZU; Odborná stáž IUFM Versaille – Francie; Diplôm d´études en langue française (DELF), 1er Degré, le ministre de l´Éducation nationale de la République française

záliby: sport, logické a stolní hry, hra na kytaru a zpěv, práce s dětmi, vzdělávání dospělých, výtvarné činnosti, čtení

 

Bc. foto_021Tereza Kubíková

vzdělání: PedF UK – Český jazyk – Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ a střední školy; Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Jabok; Evangelická teologická fakulta UK – Sociální a pastorační práce – získaný titul: Bakalář; Vyšší odborná škola; střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. – zakončeno maturitní zkouškou

praxe: Učitelka mateřské školy; Kulturní centrum pro mentálně postižené Oáza; Farní charita; Středisko výchovné péče pro děti a mládež; Nízkoprahové komunitní centrum; Program preventivní pomoci rodinám; kolizní opatrovník na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

kurzy a školení: Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); Písmo jako vědomá stopa pohybu aneb cvičení a malování s prvky tchaj-ťi (DYS centrum); seminář Metoda Hejného v mateřských školách (H-mat); Nové trendy výtvarných činností v MŠ – linoryt, Grafomotorické kurzy pro děti; Arteterapie; Dětská jóga; Zkouška zvláštní odborné způsobilosti při soc. právní ochraně dětí – osvědčení; Seminář „Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti“ – osvědčení; Seminář „Jak zvládnout klienta v duševní krizi“ – osvědčení; Seminář „ psychohygiena v práci soc. pracovníka“ – osvědčení; Osvědčení o absolvování Sociálně psychologického kurzu; Poruchy autistického spektra; seminář Marka Hermana – Proč nejde navážit 15 dkg něhy, Pravidla nebo povidla

záliby: malba, filosofie, poezie

foto_skolaMartina Steinitzová

vzdělání: střední rodinná škola s maturitou, Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

praxe: asistent pedagoga, hlídání dětí, asistentka u dětí od dvou do čtyř let, vedení výtvarného kroužku, cvičení s dětmi, členka výkonné rady Občanského sdružení Rybička.

kurzy a školení: Inkluze v praxi – otázky a odpovědi – Osvětová beseda, o.p.s.; Rovné příležitosti ve vzdělávání – Osvětová beseda, o.p.s.; Práce s dětmi s ADHD – Osvětová beseda, o.p.s.; První pomoc při šikaně a kyberšikaně – Osvětová beseda, o.p.s.; Netradiční výtvarné techniky (Potál); Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti (Portál); Hudební činnosti a rozvoj grafomotoriky – Inovace metody dobrého startu (PedF UK); Nácvik sociálních dovedností u dětí mladšího školního věku (RAABE), Pracujeme s předškolákem s ADHD v mladším školním věku (RAABE), Zdravověda-kurz první pomoci,  Life Support – první pomoc u malých dětí; Kurz pro asistenty pedagoga (RYTMUS o.p.s.)

záliby: výtvarná činnost, korálkování, stolní hry, zavařování a výroba marmelád.

 

IMG_20160829_212422Tereza Vosáhlová

vzdělání: Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium  – Odbor vzdělání – Předškolní a mimoškolní pedagogika – maturita z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy s metodikou

praxe: učitelka MŠ; koordinátorka Ekoškoly, učitelka v jeslích, vychovatelka ŠD, vedoucí letních táborů pro děti od 4 do 8 let, soustavná školní praxe v MŠ a ŠD, soustavné hlídání dětí od 1 roku

kurzy a školení: Seminář dobré praxe pro MŠ – Mezinárodní program Ekoškola 2018, Vzdělávací program Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – Infra s.r.o., Vzdělávací program čtenářská pregramotnost v MŠ – ZŘETEL s.r.o., Seminář dobré praxe pro MŠ – Mezinárodní program Ekoškola 2017, Správná výživa dětí a mládeže – Zdravá 5, Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); Vzdělávací program Letní škola Hejného metody v předmatematické výchově (H-mat), Vzdělávací program VŠE O AUTISMU – Osvětová beseda, o.p.s., Vzdělávací program Inkluze v praxi – Osvětová beseda, o.p.s., SOŠP a gymnázium, Evropská – absolvování tělovýchovných kurzů – plavání, lyžování, sportovně turistický kurz, SOŠP Evropská – absolvování vzdělávacího programu Hra na hudební nástroj – kytara, klavír, zobcová flétna

záliby: má práce je zároveň mým koníčkem, malba, sport, tanec, četba, přátelé 

 

Miluška VeverkováMiluška Veverková

vzdělání: Střední pedagogická škola – Učitelství pro mateřské školy

praxe: Učitelka mateřské školy

kurzy a školení: Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); „Klikyháky třesky plesky hrát si budem spolu česky“ aneb Přes příběhy k pravidlům mezilidského soužití (Památník Lidice); „Musíme to prozkoumat…“ prožitkové učení a partnerská komunikace (Památník Lidice); Vývoj řeči a komunikace u dětí (Portál; PhDr. Ing. Iva Jungwirthová); Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu (PedF UK Praha), Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole, Jak pomoci dětem s ADHD a ADD, Pedagog a paragrafy ve škole, Podpora čtenářské gramotnosti v mateřské škole, Metody a formy aktivního učení se zaměřením na matematickou gramotnost, Dramatická výchova – práce s příběhem, Dramatická výchova v MŠ, Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ, Agrese – prožívání, pochopení, zvládání, Jak individualizovat, když je třída plná dětí!?, Jak lépe zvládat obtíže při komunikaci s rodiči ve škole, Jak je možné přistupovat k tvorbě třídního vzdělávacího programu, Pedagogická diagnostika a prevence, Aby se jim dobře psalo – jak připravit předškoláky na psaní?, Základy první pomoci, Agrese a možnosti práce s ní, Rozvoj grafomotoriky v MŠ, Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi, Hudebně pohybové hry – Zvířátka a řemesla v písni, tanci, ve hře a v pohádce, Jak provádět autoevaluaci v MŠ využívajících Kurikulum podpory zdraví v MŠ, Úvod do problematiky poruch autistického spektra, Hudební rok v rámcovém vzdělávacím programu – Podzimní hrátky s hudbou, Certifikát o dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností,  Letní škola vzdělávacího programu Začít spolu – Step by Step; Respektovat a být respektován, Podzimní zpívání – hudební dílny, Dramatická výchova v MŠ; Dramatická výchova – práce s příběhem; semináře a workshopy PhDr. Marka Hermana: Tajemství a mystika pohádek, Proč nejde navážit 15 dkg něhy?; Pravidla nebo povidla; Najděte si svého marťana; Ochutnávka selského rozumu.

záliby: práce s dětmi, hra na klavír, vedení sborového zpěvu, zahradničení, cestování

 

obrázekŠárka Jílková

vzdělání: Střední pedagogická škola – Učitelství pro mateřské školy

praxe: učitelka MŠ; asistent pedagoga v MŠ; výuka angličtiny při vzdělávacích činnostech v MŠ po absolvování kurzu My Little English, vedení pěveckého kroužku

kurzy a školení: Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ (EV); „Klikyháky třesky plesky hrát si budem spolu česky“ aneb Přes příběhy k pravidlům mezilidského soužití (Památník Lidice); Rovné příležitosti ve vzdělávání – Osvětová beseda, o.p.s.; Vzdělávací program VŠE O AUTISMU – Osvětová beseda, o.p.s.; Vzdělávací program Inkluze v praxi – Osvětová beseda, o.p.s.; „Musíme to prozkoumat…“ prožitkové učení a partnerská komunikace (Památník Lidice); Metodika  výuky AJ v MŠ – Brána jazyků otevřená, První krůčky s angličtinou, Kdo se do MEJA nedostal, nebo-li metodika angličtiny pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ a My Little English, Stáž v jazykové mateřské škole, Kurzy – Respektovat a být respektován – Jak projevit uznání a ocenění; Sociální dovednosti předškolního pedagoga, Od sebereflexe k autoevaluaci učitele v MŠ, Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání, Pedagogické hodnocení a vlastní hodnocení v MŠ,  Kurzy první pomoci, Jak je možné přistupovat k tvorbě TVP v MŠ, Inovace ve výuce na MŠ, Předmatematické představy – Aktivity s číslem,  Rozvíjení grafomotoriky  prostřednictvím rytmických cvičení,  Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát..aneb význam rituálů a síla říkadla při společných činnostech v MŠ, Jak využít rytmických nástrojů beze slov, Hry s hlasem, semináře a workshopy PhDr. Marka Hermana: Proč nejde navážit 15 deka něhy?, Pravidla nebo povidla; Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – akreditace MŠMT

záliby: kultura, četba, zpěv, ruční práce, děti

Jakub Matějíček

vzdělání: Střední škola knižní kultury, o.p.s. – Knihkupecké a nakladatelské činnosti, Kvalifikační kurz Asistent pedagoga

praxe: Městská knihovna v Praze – knihovník

záliby: četba, tvůrčí psaní, hra na renesanční a barokní flétny, hudební kompozice, umění

Mgr. Gabriela Maturová

vzdělání: VŠ, Filozofická fakulta UK Praha, státní zkoušky: bohemistika, pedagogika, psychologie

praxe: učitelka MŠ Montessori

 

hana-mrazovaHana Mrázová

 

 

 

foto_046Jitka Kheilová

 

 

 

foto_009Lucie Vačkářová