Čeština pro cizince

Vážení rodiče – cizinci,

stojíme na prahu nového školního roku 2023-24, nových radostí i starostí. Někteří se těšíme, jiní se trošku obáváme.
Ti, se kterými se už známe déle, vědí, že naše základní škola vždy dělá vše, aby pro všechny děti byla místem příjemným pro vzdělávání a po všech stránkách nápomocným. To platilo a platí pro všechny děti bez rozdílu původu.
Ještě dříve, než byla upřesněna pravidla pro vzdělávání dětí cizího původu, jsme organizovali doplňkové hodiny češtiny, abychom dětem umožnili úspěšně se zapojit do vzdělávacího procesu. Zvládnutí češtiny je pro všechny děti klíčem nejen k úspěchu ve vzdělávání, ale i k co nejrychlejšímu začlenění do kolektivů tříd.
Účast na těchto hodinách nebyla povinná, doporučovali ji vyučující a svůj zájem písemně potvrzovali rodiče. V každém případě však byla pro všechny děti bezplatná – pro ty, které zde již žily déle, dokonce zde byly i narozené, stejně tak pro azylanty, které naše země přátelsky přijímá v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Dosud byly tyto hodiny hrazeny ze státních prostředků. Už v minulém roce platila jasná pravidla pro doplňkové kurzy češtiny pro cizince i azylanty.
Od začínajícího školního roku dochází ke dvěma zásadním změnám. Právo na bezplatné doplňkové hodiny češtiny mají jen děti, které v naší zemi žijí méně než rok a navštěvují českou školu kratší dobu než deset měsíců. Druhou změnou je skutečnost, že skončila státní podpora doučování všech předmětů, která byla vázaná na následky specifické výuky v covidovém období.

JAK DÁL?

Někteří rodiče si musí uvědomit, že jazyková motivace a příprava pro úspěšné studium na českých školách nezávisí jen na konkrétní škole, ale především na nich, na jejich úsilí začleňovat nejen sebe, ale i děti do českého prostředí. Pro některé rodiče je toto konstatování samozřejmostí a jejich děti až překvapivě rychle zvládají zátěž školy. Ale pro jiné – omlouvám se za výraz – je škola jen dočasným „odkladištěm“ pro děti, které nejsou dostatečně motivované ani ke zvládnutí češtiny, a někdy ani k tomu, aby pravidelně docházely do školy.
U některých žáků potom učitelé dokonce museli děti ve škole hledat a přímo je nutit k účasti na hodinách. Některé takové děti braly školu jako dočasné zábavné prostředí, ve kterém hledaly jen partu stejně se bavících vrstevníků.
Vedení školy důkladně zvážilo celou situaci a svoje možnosti vycházeje z trvalé snahy pomáhat všem potřebným dětem. Na tomto základě došlo k rozhodnutí organizovat doplňkovou částečně hrazenou pomoc pro děti s omezenou znalostí češtiny v podobě kroužků. Tyto kurzy zorganizujeme v průběhu září – října, pokud o ně rodiče projeví zájem. Pokud v takovém kurzu bude deset dětí, poplatek na dítě bude 300 Kč měsíčně při dvou vyučovacích hodinách týdně. Pokud bude dětí méně, budeme muset poplatek zvýšit. Jde nám jenom o uhrazení reálných nákladů na kurz.
Samozřejmě každá jiná snaha rodičů jako např. návštěva kurzů, které organizují jiné podpůrné organizace, stejně jako individuální výuka, kterou si rodiče zajistí vlastní cestou, jsou vítané.
Všichni učitelé budou nadále chápaví a vstřícní ve vztahu k hodnocení pracovních výsledků dětí tak, jak nám to ukládá zákon. Po délce pobytu v ČR a návštěvě školy delší než jeden rok musí všichni žáci postupovat již v plné míře podle Rámcového vzdělávacího plánu, nezbytná doba pro zvládnutí češtiny i adaptaci již uplynula. Důležitou podmínkou kladného hodnocení je, že uvidíme přiměřené úsilí dětí stejně jako zodpovědný přístup rodičů.

Mgr. Milan Holub                                                                                                    PhDr. Jana Miedzgová, CSc.
ředitel FZŠ a MŠ Barrandov II                                                                             koordinátorka pro děti s OMJ

V Praze 30. srpna 2023

 

Шановні батьки-іноземці,

ми стоїмо на порозі нового навчального 2023-24 року, нових радощів і турбот. Деякі з нас цього чекають з нетерпінням, інші трохи хвилюються.
Ті, хто знайомі з нами давно, знають, що наша школа завжди робить усе, щоб вона була приємною для навчання та всіляко корисною для всіх дітей. Це стосувалося і стосується всіх дітей незалежно від походження.
Ще до того, як були визначені правила навчання дітей іноземців, ми організували додаткові уроки чеської мови, щоб діти могли успішно брати участь у навчальному процесі. Для всіх дітей володіння чеською мовою є запорукою не тільки успіху в навчанні, але й якнайшвидшої інтеграції в класному колективи.
Участь на цих заняттях не була обовʼязковим, їх рекомендували вчителі, а батьки підтверджували свою зацікавленість письмово. У будь-якому випадку, це було безкоштовно для всіх дітей – для тих, хто вже жив тут довше, навіть для тих, хто тут народився, а також для біженців , яких наша країна приймає дружньо у зв’язку з військовим конфліктом в Україні.
Поки що ці години оплачувалися з державних коштів. Чіткі правила додаткових курсів чеської мови для іноземців та біженців діяли ще минулого року.
З початку навчального року відбулися дві принципові зміни. Право на безкоштовні додаткові заняття з чеської мови мають лише ті діти, які прожили в нашій країні менше року і відвідували чеську школу менше десяти місяців. Друга зміна – це державна підтримка репетиторства з усіх предметів, яка була пов’язані з наслідками специфічного навчання в ковідний період.

ЩО ДАЛІ?

Деякі батьки повинні усвідомлювати, що мовна мотивація та підготовка до успішного навчання в чеській школі залежить не лише від конкретної школи, а передусім від них самих, від їхніх зусиль інтегрувати не лише їх самих, а й своїх дітей у чеське середовище. Для деяких батьків це твердження само собою зрозуміле, і їхні діти напрочуд швидко справляються зі шкільним навантаженням. Але для інших – вибачте за вислів – школа є лише тимчасовим «звалищем» для дітей, які не мають достатньої мотивації навіть до опанування чеської мови, а часом навіть до того, щоб відвідувати школу регулярно. Деяким учням вчителі навіть змушені були шукати дітей у школі та прямо змушувати їх брати участь у уроках.
Деякі такі діти сприйняли школу як тимчасове веселе середовище, в якому вони шукали лише групу однолітків, які так само розважаються.
Керівництво школи ретельно розглянуло всю ситуацію та її варіанти, базуючись на постійних зусиллях допомогти всім дітям, які цього потребують . На підставі цього було прийнято рішення про організацію додаткової частково оплачуваної допомоги дітям з обмеженим знанням чеської мови у формі гуртків. Ми організуємо ці курси протягом вересня-жовтня, якщо батьки виявлять до них інтерес. Якщо на такому курсі буде десять дітей, оплата за одну дитину становитиме 300 крон на місяць за два заняття на тиждень.
Якщо буде менше дітей, доведеться збільшити оплату. Нам залежить лише на оплаті реальних витрат на курс.
Звичайно, вітаються будь-які інші зусилля батьків, такі як відвідування курсів, організованих іншими допоміжними організаціями, а також індивідуальні заняття, які батьки організовують самостійно.
Усі вчителі й надалі з розумінням та поблажливістю ставитимуться до оцінювання результатів роботи дітей відповідно до законодавства. Після перебування в Чеській Республіці та відвідування школи більше одного року, всі учні повинні повністю дотримуватися Рамкового навчального плану, необхідний час для оволодіння чеською мовою та адаптації вже минув. Важливою умовою позитивної оцінки є те, що ми бачимо розумні зусилля дітей та відповідальний підхід батьків.

Mgr. Milan Holub                                                                                                     PhDr. Jana Miedzgová, CSc.
Директор ФЗШ а МШ Баррандов II                                                                    Kоординатор для дітей ІРМ

В Праві 30. серпня 2023

 

Dear parents of our foreign language pupils,

we are on the threshold of a new school year 2023-24, with new joys and challenges waiting ahead. Some of us are excited, others might be a little worried.
Our school has always been doing its best to be a welcoming place for all children, helping them learn and succeed in all aspects we can. This has been our concept for all children, regardless of their background and country of origin.
We had organised additional Czech lessons to enable all children to participate successfully in the educational process, even before the rules for the education of children of foreign origin were specified by law. We understand that mastering Czech is the key not only to educational success but also to quick peer integration.
In last years, attending these additional Czech lessons was not compulsory but it was highly recommended by the teachers. Parents had to confirm their interest in writing. In any case, it was free of charge for all children – for those who had already lived here longer or were born here, as well as for asylum seekers coming from Ukraine because of the war conflict. Until now, these lessons were paid for from state funds.
With the beginning of this school year 2023-24, two major changes are in place:

  1. Additional Czech language lessons are now free of charge only for children who have been living in our country for less than a year and who have been attending a Czech school for less than ten months.
  2. The state financial support for any additional lessons in all subjects, which was linked to the consequences of specific teaching in the covid period, has ended.

And what comes next?

The motivation to learn the local language is a crucial key for successful studies at Czech schools. Even though the schools try to do their best, the main responsibility lies primarily on parents, on their effort to integrate not only themselves but also their children into the Czech environment. For most parents this is a matter of course, and their children cope with their school responsibilities very quickly. Unfortunately, there are still some children who are not sufficiently motivated to master Czech language, and sometimes do not even attend school regularly.
Last school year we encountered some tough situations when teachers even had to look for the children hanging around the school, and force them to attend classes. Some of these children see school only as a temporary fun environment in which they seek just a group of like-minded peers.
The school management has carefully considered the actual situation and their options with the long-term perspective to help all children in need. On this basis, the decision was made to organise additional partly funded Czech lessons in the form of clubs for children with limited knowledge of Czech. These lessons will start to be organised during September – October 2023 in case parents express their interest. If there are ten children in such a course, the fee per child will be CZK 300  per month, for two lessons per week. If there are fewer children in a course, the fee would have to be increased. Our goal is covering the real costs of the course only, not making any profit.
Of course, any other efforts made by parents in terms of mastering the Czech language by their children, such as attending courses run by other organisations, as well as individual tuition arranged by parents themselves, are welcome.
In this school year, all teachers will continue to be understanding and supportive regarding the assessment of foreign language children’s performance as required by law. However, after a one-year stay and school attendance in the Czech Republic, all pupils must follow the full State Educational Plan. This one-year period has been set as time necessary for mastering Czech and adaptation into the Czech environment. A crucial factor for a positive evaluation is that we see the reasonable efforts of the children, as well as the responsible attitude of their parents.

We believe we can all succeed in our common effort.

Mgr. Milan Holub                                                                                                       PhDr. Jana Miedzgová, CSc.
School Director FZŠ a MŠ Barrandov II                                                                 Foreign Language Pupils Coordinator

Prague, August 30, 2023