Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Vážení rodiče,
hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy umožňuje čerpat finanční podporu z Balíčku okamžité pomoci pro Pražany ve školním roce 2023/2024.

Ke stažení:

Usnesení umožňuje čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Balíček okamžité pomoci Pražanům

 • O balíček mohou požádat:
  • žáci s trvalým pobytem v hlavním městě Praze
  • žáci-cizinci s trvalým pobytem v hlavním městě Praze
  • není určen pro cizince-uprchlíky před válkou na Ukrajině
 • Žádosti se týkají:
  • prominutí stravného v ZŠ i MŠ
  • prominutí školného za MŠ
  • prominutí školného za ŠD

Žádost musí být podána na schváleném tiskopise (viz web školy zde a MHMP) včetně čestného prohlášení (je součástí žádosti).

Žáci, kteří čerpají příspěvek z „Obědů do škol“ mohou požádat o prominutí stravného od ledna 2024 do června 2024.

Žádost podávají zákonní zástupci žáka.

Na dobu od října 2023 do června 2024 bude možno žádat od 13. 9. do 27. 9. 2023.

 • Žádosti lze podávat:
  • Datovou schránkou (do 27. 9. 2023)
  • Poštou doporučeně na adresu školy (poslední datum podání na poště 27. 9. 2023)

Žádosti mohou zákonní zástupci žáka podávat také v průběhu školního roku 2023/2024. Zahájení čerpání pomoci bude od 1. dne měsíce následujícího po doručení žádosti (nelze čerpat zpětně).

Fond solidarity – zřizuje škola a je součástí Balíčku okamžité pomoci Pražanům.

 • Příspěvek z fondu je určen všem:
  • žákům s trvalým pobytem v hlavním městě Praze.
  •  žákům-cizincům s trvalým pobytem v hlavním městě Praze.
  •  není určen pro cizince-uprchlíky před válkou na Ukrajině.
 • Žádat lze o příspěvek na akce pořádané školou:
  •  školy v přírodě
  • lyžařský kurz
  • výběrový lyžařský kurz
  • outdoorový kurz
  • cyklistický kurz

Žádost o příspěvek z „Fondu solidarity“ musí být podána na schváleném tiskopise (viz web školy zde ) a zdůvodněna (na jakou akci žádáte).

Žádost podávají zákonní zástupci žáka.

Na dobu od ledna do června 2024 bude možno žádat od 2. 10. do 27. 10. 2023.

Žádosti lze podávat:

 • Datovou schránkou (do 27. 10. 2023)
 • Poštou doporučeně na adresu školy (poslední datum podání na poště 27. 10. 2023)