Zápis do ZŠ

Proběhne:
 • 3. a 4. dubna 2019, 14:00 – 18:00
 • v hlavní budově školy, V Remízku 7/919
Náhradní termín:
 • 24. dubna 2019, 14:00 – 17:00

Ve školním roce 2019/20 se bude otevírat 4 – 5 tříd.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
 • Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 se mohou zápisu zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci spolu s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny.
K zápisu je nutné vzít:
 • platný občanský průkaz
 • rodný list dítěte
Cizinci k zápisu musí mít:
 • platný cestovní pas
 • doklad o povolení k pobytu
 • doklad o zdravotním pojištění

Informaci o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání naleznete na našich webových stránkách pod evidenčním číslem, které bude každému žákovi přiděleno u zápisu. Tento seznam bude vyvěšen i na budově školy.

Kritéria přijímání k povinné školní docházce
 1. Trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
 2. Starší sourozenec ve škole
 3. Bydliště mimo spádovou oblast

Uchazeči mimo spádovou oblast budou přijati, pokud to dovolí kapacita školy. Pokud bude uchazečů více než jsou kapacitní možnosti školy, rozhodne losování před tříčlennou komisí.

Odklad povinné školní docházky
 • O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4.  příslušného kalendářního roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 • K odkladu je vždy potřeba:
  • vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
  • dětského lékaře nebo klinického psychologa
Přijímání žáků do přípravných tříd

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

 • písemné žádosti zákonného zástupce
 • doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa

Žádost se podává v době zápisu na základní škole.

Kritéria přijímání dětí do přípravných tříd

Do přípravných tříd jsou přijímány děti na základě žádosti do přípravné třídy včetně doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria přijímání jsou pro děti:

 1. s doporučením odkladu školní docházky
 2. s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu naší školy
 3. které absolvovaly jednu z našich mateřských školek
 4. které mají sourozence v naší škole
 5. s trvalým bydlištěm ve druhé spádové oblasti sídliště Barrandov
 6. s trvalým bydlištěm Prahy 5
 7. s trvalým bydlištěm z jiných pražských a mimopražských obvodů

Zápis do přípravných tříd probíhá ve stejných termínech jako zápisy do 1. tříd.

Online rezervace termínů zápisů je pouze do 1. tříd

Vyrozumění o zařazení dítěte do přípravné třídy bude poskytnuto nejpozději do 1 měsíce od dodání příslušných potvrzení.

 
Spádové obvody naší školy

Informace si můžete ověřit na webových stránkách MČ Praha 5

Brichtova Kováříkova Šejbalové V Javoříčku
Bublavská Kurandové Štěpařská V Klukovicích
Dasnická Lipová alej Tilleho náměstí V Remízku
Habartovská Machatého Tréglova V Zálesí
Högerova Návětrná Trnkovo náměstí Voskovcova
Hugo Haase Peškova U Akátů Wassermannova
Kabátové Pivcova U Náhonu Werichova
K Barrandovu Podbělová U Sídliště Záhorského
Ke Smíchovu Pod Třešněmi U Šípků Za Knotkem
Ke stažení