Zápis do ZŠ

Kritéria přijímání k povinné školní docházce

 1. Trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
 2. Starší sourozenec ve škole
 3. Trvalé bydliště mimo spádovou oblast

Uchazeči mimo spádovou oblast budou přijati, pokud to dovolí kapacita školy. Pokud bude uchazečů více než jsou kapacitní možnosti školy, rozhodne losování před tříčlennou komisí.

Odklad povinné školní docházky

 • O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4.  příslušného kalendářního roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 • K odkladu je vždy potřeba:
  • vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa

Přijímání žáků do přípravných tříd

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

 • písemné žádosti zákonného zástupce
 • doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Žádost se podává v době zápisu na základní škole.

Kritéria přijímání dětí do přípravných tříd

Do přípravných tříd jsou přijímány děti na základě žádosti do přípravné třídy včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 1. Doporučení odkladu školní docházky
 2. Trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy
 3. Sourozenec v naší škole
 4. Trvalé bydliště mimo spádovou oblast

Zápis do přípravných tříd probíhá ve stejných termínech jako zápisy do 1. tříd.

Spádové obvody naší školy

Benešova Ke Smíchovu Ondrákové Tréglova Vítové
Brichtova Kováříkova Peškova Trnkovo náměstí Voskovcova
Bublavská Kurandové Pivcova U Akátů Wassermannova
Dasnická Lerausova Podbělová U Náhonu  Werichova
Gollové Lipová alej Pod Třešněmi U Sídliště Záhorského
Habartovská Machatého Schránilova U Šípků Za Knotkem
Högerova Mandlové Šejbalové V Javoříčku  
Hugo Haase náměstí Olgy Scheinpflugové Šlemrové V Klukovicích  
Kabátové Návětrná Štěpařská V Remízku  
K Barrandovu Novotného Tilleho náměstí V Zálesí