Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání a do přípravných tříd pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 takto:

Ke stažení:

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání – oficiální dokument (pdf)

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd – oficiální dokument (pdf)

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 9. 5. 2024 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 9. 5. 2024 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz. Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

Mgr. Milan Holub
     ředitel školy