Bezpečné cesty do školy

bezpecne cesty do skoly
 

prazske matky Obrázek2 OS full-Praha_logo

 
Škola podala přihlášku do projektu Bezpečné cesty do školy na podnět Spolku rodičů V Remízku. Ten již několik let řešil problémy s nebezpečnými situacemi, které vznikají v ulicích V Remízku a Wassermannova zejména v ranních hodinách. V ulici V Remízku také odpoledne. Spolek se pokoušel dosáhnout alespoň posunutí kontejnerů na tříděný odpad, které brání ve výhledu, na přijatelnější místo, ale i takto jednoduchá věc se ukázala jako nerealizovatelná, především kvůli neochotě a velkému množství institucí, které by věc musely odsouhlasit. Nakonec se jako jediná možnost ukázala, přihlásit školu do projektu BCŠ a pokusit se celý problém řešit komplexně. Nemálo nás proto potěšilo, že jsme byli na první pokus do projektu vybráni.

I. etapa
Po prostudování prvních materiálů od spolku Pražské matky se na začátku dubna sešla první pracovní skupina složená z pana ředitele, školního dopravního preventisty, vedoucí školní družiny a předsedkyně spolku rodičů. Pro školu naší velikosti (800 žáků a 130 zaměstnanců) bylo potřeba vymyslet logistiku vyplňování map a dotazníků, a především jejich zpracování. Zároveň jsme chtěli do projektu netradičně zapojit i družinu, protože ta se při pohybu s dětmi v okolí školy také potýká s nemalými problémy, zejména při překonávání komunikací. Zároveň bylo potřeba připravit informační kampaň pro rodiče se speciálním zaměřením na rodiče dětí 1. – 3. tříd, které ještě nemají osvojenou práci s mapou.
Během dubna pak proběhlo vlastní mapování a dotazníkové šetření. Následně probíhalo zpracování třídních map a dotazníků. V nižších ročnících tyto materiály vypracovávali třídní učitelé a učitelky, ve vyšších ročnících pak samy děti. V květnu, vybraných deset žákyň 8. tříd společně se školním dopravním preventistou a předsedkyní spolku rodičů, strávilo celkem 15 pracovních hodin při zpracovávání školní mapy, výsledků dotazníkového šetření a počítačové prezentace těchto výsledků včetně fotodokumentace problematických míst.
Na konci května proběhla předběžná schůzka s dopravním projektantem určená k tomu, aby se na místě seznámil s kritickými body školní mapy. Na začátku června pak následovala první schůzka širší pracovní skupiny. Členy této pracovní skupiny jsou:
Senátor za Prahu 5, 13 a Řeporyje: Mgr. Václav Láska
MČ Praha 5: Místostarosta (školství) Mgr. Vít Šolle
Vedoucí odboru dopravy: Ing. Růžička
Oddělení dopravní infrastruktury ÚMČ Praha 5: Ing. David Horatius
Oddělení rozvoje dopravy MHMP: Ing. Havelka
Institut plánování a rozvoje: Ing. arch. Frejlachová
Policie ČR: kpt. Ing. Břeský, Nprap. Holcmanová
Městská policie: Bc. Vít Lazar – vedoucí služebny Barrandov
TSK: Ing. Sechter
Projektant: Ing. Syrový
Pražské matky: Blanka Klimešová, Petra Syrová
ŠD: Jana Martišová, Dana Jungmannová, Adéla Klučiarová
Škola: ředitel Mgr. Milan Holub, dopravní preventista Mgr. Petr Vaněk
Spolek rodičů V Remízku, z.s.: Ing. arch. Barbora Tesková

Žákyně 8. A a 8. B pomocí jimi zpracované počítačové prezentace seznámily přítomné s výsledky mapování a dotazníkového průzkumu na škole. Kapitolu věnovanou družině vysvětlily vychovatelky ŠD, pohled rodičů prezentovala B. Tesková.
Z následné diskuse vyplynulo:
1/ P. senátor Láska si vzal na starost problém průchodu u knihovny, který se vymyká z dopravního charakteru kritických míst.
2/ Některá kritická místa z průzkumu nelze řešit izolovaně, ale protože na sebe navazují, je potřeba je řešit jako celek.
3/ Kromě průchodu bylo vybráno šest takových míst nebo jejich seskupení, které budou řešeny v rámci projektu BCŠ.
Všem účastníkům schůzky pak byla rozdána CD s prezentací výsledků průzkumu a dopravnímu projektantovi také velká školní mapa a mapy třídní. Prezentaci výsledků školního mapování naleznete zde.

II. etapa
Po prázdninách jsme práce na projektu zahájili organizací Pěšího dne v rámci Evropského týdne mobility, který proběhl na konci září. Zúčastnila se ho celá škola kromě dvou tříd, které ve škole nebyly. Během Pěšího dne se skutečně podařilo snížit počet aut, která ke škole ráno přijela.
Na začátku října se děti z devátých a pátých tříd zúčastnily ráno a odpoledne monitoringu dopravy v okolí školy. Jako dospělý dozor s nimi byly paní učitelky z druhých tříd, pan učitel Vaněk, paní vychovatelky z družiny, paní Klimešová (Pražské matky) a B. Tesková (Spolek rodičů). Děti, na místech vytipovaných podle školního mapování a vyplněných dotazníků, zaznamenávaly počty projíždějících aut a jejich směr pohybu, počty chodců a to, zda chodí přes přechody nebo mimo ně a také to, zda auta chodcům dávají přednost. Celou akci koordinoval dopravní projektant, který také výsledky monitoringu zapracoval do analytických map projektu BCŠ.
Ve stejný den shodou okolností proběhla také schůzka k průchodu u knihovny, kterou na podnět pana senátora Lásky zorganizoval pan místostarosta Šolle. Na místě byl dohodnut způsob a časový harmonogram úprav průchodu.
Na začátku listopadu proběhla druhá koordinační schůzka pracovní skupiny. Do té se nově podařilo získat pana radního Homolu z MČ Praha 5, který má na starosti dopravu. Vzhledem ke svému časovému zaneprázdnění poslal na schůzku svého poradce pro dopravu pana Malíka. Zároveň došlo k tomu, že Ing. Horatius změnil zaměstnání a na schůzce již vystupoval za MHMP RFD a za ÚMČ Praha 5, za odbor rozvoje se schůzky účastnil Ing. Pálavský. Dopravní projektant Ing. Syrový na schůzce představil podklady k navrženým úpravám – širší souvislosti řešeného území, vybraná místa a analytické mapy vzešlé z dopravního monitoringu. Následně pak vysvětlil navržené úpravy kritických míst. Přítomní k nim formulovali své připomínky, které byly následně zapracovány do definitivní verze návrhu.
Ve škole zároveň probíhaly práce na vypracování školního plánu mobility. Během projektu BCŠ se ukázalo, že pro školu naší velikosti je spolupráce se školní družinou na akcích podporujících udržitelnou mobilitu velmi efektivní. V družině je pro tyto akce větší časový prostor než ve třídách. Zároveň do družiny chodí většina dětí 1. – 3. tříd a zde je také největší prostor pro působení na změnu dopravních návyků. Většina starších dětí se už do a ze školy dopravuje sama. Také proto spolek rodičů domluvil s družinou, že se družina zapojí do akce Oblékáme hada Edu a u koordinátorky projektu domluvil jiný způsob organizace celé akce (standardně je akce určená pro třídy a nikoliv pro družinu). 
Tyto poznatky a pozitivní zkušenost družiny s akcemi v rámci BCŠ se pak výrazně promítly do školního plánu mobility. Kromě pravidelných dopravních celoškolních akcí, které škola pořádá již několik let, je v něm důraz kladen právě na osvětové a preventivní programy organizované školní družinou. Školní plán mobility naleznete zde.
Druhá etapa byla ukončena na schůzce na konci listopadu. Na té dopravní projektant předal škole vypracovanou studii a škola ji následně předala zástupcům MČ Praha 5. Zároveň proběhlo poděkování všem, kteří se podíleli na pracích spojených s mapováním, dotazníkovým šetřením a dopravním monitoringem. Dopravní studii naleznete zde.

Na základě zpracovaných materiálů se škola rozhodla čerpat prostředky uvolněné MHMP na realizaci opatření navržených v rámci projektu BCŠ na stavební úpravy nebezpečných přechodů a křižovatek v okolí školy. Zároveň přivítala, že MČ Praha 5 uvolní ze svého rozpočtu finance na úpravy průchodu u knihovny a také to, že se její zástupci zavázali usilovat o realizaci navržených opatření i z finančních prostředků městské části. Závěrečnou zprávu projektu naleznete zde.