Výtvarné činnosti

Pro 6. až 7. ročník nebo 8. až 9. ročník, 2 vyučovací hodiny týdně

Skupina žáků si zvolí jeden nebo více okruhů z nabízených:

  • Textilní tvorba
  • Počítačová výtvarná tvorba
  • Sochařství
  • Umění v praktickém životě

Cílem předmětu je rozvíjení estetického cítění a získání dovednosti výtvarného znázornění skutečnosti pomocí vyjadřovacích prostředků uvedených disciplín.