Výchovy na 1. stupni

Hudební výchova

Výuka hudební výchovy vychází z přirozené potřeby člověka setkávat se s hudbou, vnímat ji a prožívat. Rozvíjí a posiluje hudební sluch žáků, cit pro rytmus a melodii, rozvíjí fantazii a učí kultivovanému chování posluchačů. Umožňuje žákovi kreativně se zapojit do výuky i relaxovat, seznámit se s hudbou odlišných kultur a s druhem hudby vůbec.

Žák se snaží podle svých možností zpívat intonačně čistě a rytmicky přesně, naučí se správně dýchat a vyslovovat, seznámí se s lidovými a umělými písněmi, pozná různé hudební nástroje a hudební skladatele. Pokouší se o jednoduchý doprovod písní rytmickými nástroji a vyjádřit se pohybem.

V rámci hudební nauky se dozví základy hudební teorie o notové osnově, o notách a seznámí se se životem mnohých slavných skladatelů. Součástí výuky jsou pravidelné poslechy školního souboru a návštěvy koncertů k různým příležitostem a účast na školních projektech.
Při výuce hudební výchovy mohou žáci se svými učiteli využívat multimediální učebny a také učebnu s interaktivní tabulí.

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova společně s hudební a tělesnou výchovou přináší žákovi možnost psychorelaxace a umožňuje mu navenek vyjádřit svoje subjektivní pocity. Cílem předmětu je posilovat dětskou fantazii, zdokonalovat výtvarné techniky, obrazně se vyjádřit a rozvíjet kreslířský pohyb ruky.

V prvních etapách výuky výtvarné výchovy žáci mohou využívat vlastní odvahy, spontánnosti a hravosti, mohou experimentovat a maximálně využívat nahodilosti. Naučí se pracovat s různým materiálem, s různou barvou a tvarem a poznají základní výtvarné techniky. Seznámí se s některými malíři a ilustrátory. Pokouší se na základě svých zkušeností výtvarně vyjadřovat svoje zážitky z domova, školy i přírody, snaží se co nejpřesněji zaznamenat postavy lidí, zvířata a předměty z nejbližšího okolí, hrají si s barvou i linií, vytváří jednoduché prostorové objekty.

Mezi základní výtvarné techniky patří kresba, malba, kombinované techniky, modelování, práce s papírem a různá prostorová vytváření. Žáci se účastní vycházek za regionálními zajímavostmi výtvarného umění, účastní se výtvarných soutěží a celoškolních projektů, navštěvují galerie a muzea.

Při výuce výtvarné výchovy mohou žáci se svými učiteli využívat školní galerii, multimediální učebny a také učebnu s interaktivní tabulí.

Pracovní činnosti

Cílem předmětu svět práce je pomoci žákovi získat základní a praktické pracovní dovednosti a návyky, seznámit se s různými materiály a nástroji, vytvářet aktivní vztah k životnímu prostředí a svému okolí.

Společně s předmětem výtvarná výchova se učí žáci sebeorganizaci a spolupráci,  poznávají při práci vlastnosti různých druhů materiálů a jejich uplatnění, vytvářejí dle návodu jednoduché předměty dekorativní i praktické. Pracují s různým drobným přírodním materiálem, s modelovací hmotou, s papírem a kartónem, s textilem, s plasty, se stavebnicemi a skládačkami a mohou pracovat také ve školní kuchyňce nebo skleníku. Při všech těchto činnostech žák rozvíjí své praktické dovednosti a posiluje kladný vztah k práci.

Tělesná výchova

Tělesná výchova si klade za cíl probudit v žákovi kladný vztah ke sportu a všem jeho aktivitám, vytvářet návyky ke zdravému životnímu stylu a sportovním činnostem, pomáhá upevňovat spolupráci a týmové vztahy, posiluje prostorovou orientaci, houževnatost, vytrvalost, správné držení těla a zvyšování fyzické kondice. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, na školním hřišti či ve volné přírodě. Žáci se seznámí také s různými druhy sportu a jejich pravidly.

Na prvním stupni ZŠ se žáci naučí správně provádět  průpravné a koordinační cviky, seznámí se s rytmickým a kondičním cvičením. V rámci základní gymnastiky se naučí cvičit na různém nářadí, poznají některé atletické disciplíny, při sportovních míčových hrách se naučí zdravému soutěžení a týmové souhře. Součástí výuky tělesné výchovy je pěší turistika a pobyt v přírodě, v dalších ročnících se účastní plaveckého výcviku. Všechny tyto sportovní činnosti mají psychorelaxační charakter a umožňují žákovi seberealizaci. Proto patří mezi velmi oblíbené předměty na školách.