Výběrový ruský jazyk – neuveřejněno

Pro 6. až 9. ročník, 3 vyučovací hodiny týdně

Cílem předmětu je získání základních jazykových dovedností vázaných na slovní zásobu daných tematických okruhů a znalost základních gramatických struktur.

Žák se též seznámí s hlavními ruskými reáliemi, s odlišnostmi i společnými jevy v životě obou národů. Vyučuje se v jazykové učebně s možností využití audiotechniky.