Přírodopis

Předmět Přírodopis je vyučován v 6. až 9. ročníku v dotaci dvě vyučovací hodiny týdně. Přírodopis je vyučován v odborné učebně; podle možností je výuka částečně realizována v terénu. Cílem přírodopisu je vytvořit pro žáky příležitost poznávat přírodu jako systém, hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a pochopit význam vztahu člověka k přírodě, ať už ve smyslu využívání přírody, přírodních materiálů a zdrojů k lidským činnostem či ve smyslu vlivu přírodního prostředí na lidské zdraví. Přináší žákům poznání o přírodě živé i neživé a vybízí žáky k chování vedoucímu k zachování přírody i lidského rodu.

 

Co nás v přírodopisu čeká?

6. ročník

 • Planeta Země a vznik života na Zemi
 • Život na Zemi
 • Základní struktura života
 • Přehled organismů:
  • Viry
  • Bakterie
  • Sinice
  • Houby
  • Lišejníky
  • Řasy
  • Prvoci
  • Žahavci
  • Ploštěnci
  • Hlísti
  • Měkkýši
  • Kroužkovci
  • Členovci (pavoukovci, korýši, vzdušnicovci)

 

7. ročník

 • Zoologie
 • Strunatci
 • Obratlovci (kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci)
 • Botanika
 • Přechod rostlin na souš
 • Výtrusné rostliny (mechorosty, kapraďorosty)
 • Semenné rostliny
 • Části semenných rostlin (kořen, stonek, listy, květy, plody)
 • Rozmnožování rostlin
 • Nahosemenné rostliny (jinany, jehličnany)
 • Krytosemenné rostliny (dvouděložné a jednoděložné)
 • Společenstva

 

8. ročník

 • Savci
 • Vznik a vývoj savců
 • Vnitřní stavby savců
 • Vejcorodí
 • Živorodí
 • Vačnatci
 • Placentálové (jednotlivé řády)
 • Savci biomů světa
 • Etologie
 • Biologie člověka
 • Původ a vývoj člověka
 • Lidská plemena
 • Od buňky k člověku
 • Orgánové soustavy člověka
 • Genetika
 • Člověk a zdraví

 

9. ročník

 • Geologie – věda o Zemi
 • Minerály a horniny
 • Stavba Země
 • Vnitřní a vnější geologické děje
 • Modrá planeta
 • Přírodní zdroje
 • Expedice do historie Země
 • Geologická mapa ČR