Německý jazyk

Podle Rámcového vzdělávacího programu se na ZŠ vyučuje nejen anglický jazyk, ale i druhý cizí jazyk.

Pro naše žáky je proto připraven v 8. a 9. ročníku předmět Německý jazyk, jehož výuka je dotována třemi hodinami týdně. 

Od školního roku 2015/16 se předmět Německý jazyk vyučuje povinně od 6. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně.

Výuka probíhá v jazykové učebně, která je vybavena audiovizuální technikou se sluchátky a možností nahrávání žáků.

Cílem předmětu je získání základních jazykových dovedností ve druhém cizím jazyce a jejich využití pro další vzdělávání i pro budoucí život.

 

Co se žáci naučí?

G – gramatika, K – konverzace, V – výstup

6. ročník

  • G: 1. pád podstatných jmen, časování sloves, číslovky
  • K: rodina, škola
  • V: rozumí jednotlivým pokynům, vnímá odlišnosti ve výslovnosti

8. ročník (viz. 6.ročník)

  • G: přídavná jména – stupňování, přivlastňovací zájmena, osobní zájmena
  • K: popis osoby, móda, zdraví, sport
  • V: vyhledává a reprodukuje požadované informace

9. ročník

  • G: zvratná slovesa, přídavná jména po členu určitém a neurčitém, vedlejší věty, minulý čas
  • K: povolání, cestování
  • V: v rámci osvojené slovní zásoby se domluví v běžných každodenních situacích

 

Kromě klasické výuky pořádáme zájezdy do Německa či  Rakouska.

Byli jsme v Salzburgu – rodišti W. A. Mozarta, navštívili jsme hrad a solné doly. V Německu jsme viděli výrobu porcelánu v Míšni a Zwinger v Drážďanech, navštívili jsme Berchtesgaden, známé Orlí hnízdo, Legoland v Mnichově, Berlín.