Informatika

Pro 6. až 7. ročník, 2 vyučovací hodiny týdně.

Informatika je nauka o zacházení s informacemi. Jejím hlavním smyslem je pěstovat pozitivní vztah, orientační smysl a především rozumné nakládání s INFORMACEMI v elektronické podobě.

Předmět informatika by měl žáky připravit pro účelné a smysluplné využívání výpočetní techniky. Žáci poznají software pro úpravu a tvorbu textu, tabulek, grafiky. Při své práci se učí hledat informace na internetu a účelně je využívat i v dalších předmětech.

Důraz je kladen i na etiku při vyhledávání na webových stránkách.
Elektronickou poštou komunikujeme nejen při hodinách informatiky, ale vedeme žáky k jejímu používání i v jiných předmětech.

Cílem není dokonalé ovládnutí jednotlivých programů, ale kreativní přístup žáků k softwaru tak, aby se sami mohli ve využívání programů zdokonalovat a používat i podobné programy. Při výuce vedeme žáky k využívání legálních programů, seznamujeme je s alternativními freewarovými programy.

Nedílnou součástí výuky je prevence SPJ, konkrétně nástrahy spojené s pohybem v kyberprostoru.

Obsahové, časové a organizační vymezení volitelného předmětu INFORMATIKA

  • Žáci pracují v menší skupině 12 – 15 žáků, což umožňuje individuální přístup k žákům.
  • Každý žák má svůj počítač. Výuka probíhá v odborné učebně výpočetní techniky vybavené 30 stanicemi, dataprojektorem, tiskárnou a interaktivní tabulí. Žáci mohou využít i školních digitálních fotoaparátů a kamer. Každý žák má svůj uživatelský účet, úložný prostor.
  • Na předmět navazuje volitelný předmět Filmová a audiovizuální výchova v 8. a 9. ročníku.