Etická výchova

Pro 6. až 7. ročník, 1 vyučovací hodina týdně

Cílem předmětu je podpořit prosociální chování žáků, jejich sebeúctu a asertivitu. Učit se budeme prostřednictvím zážitkových technik, dramatizace situací a diskusí.

Obsah doplňujícího tematického celku etická výchova prolíná i některými povinnými předměty, předmět etická výchova má hlavně praktické zaměření.