Dramatická výchova

Předmět Dramatická výchova je součástí nabídky volitelných předmětů druhého stupně. Předmět je vyučován v 8. až 9. ročníku v dotaci dvě vyučovací hodiny týdně, je koncipován jako dvouletý kurz. Je realizován zpravidla v prostorách školního divadla či v učebně zaměřené na společenskovědní obory s využitím videa nebo DVD přehrávače, některé hodiny jsou realizovány formou exkurzí. Jeho vzdělávací obsah navazuje zejména na výuku předmětů Český jazyk a literatura, Občanská výchova, Hudební výchova, Taneční a pohybová výchova.

Předmět Dramatická výchova je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění. Rozvíjí u žáků tělesné a duševní schopnosti, herní a komunikační dovednosti. Dává příležitost prozkoumávat postoje a motivace jednání vlastního, ale i fiktivních postav. Cílem předmětu je, aby žáci mj. porozuměli rozličným způsobům mezilidské komunikace.