Cvičení z Čj

Pro 9. ročník, 1 vyučovací hodina týdně

Vyučuje se v běžné učebně s přístupem k internetu nebo v PC učebně.

Předmět vede žáky k opakování probraného učiva, k rozvíjení dovedností a prověřování znalostí učiva předchozích let běžnou i zábavnou formou.

Učitel volí různou formu vyučování: práce s textem v učebnici, práce s pracovními listy, vyplňování testů Fred Fraus, vyplňování zkušebních testů CERMAT, apod.

Cílem předmětu je posílení znalostí žáků a získání dovedností k úspěšnému řešení písemných prací a testů.