Český jazyk

Předmět Český jazyk je vyučován v 6. až 9. ročníku v dotaci čtyři vyučovací hodiny týdně.
Je koncipován jako komplex tří složek:

Mluvnice (jazyková výchova) vede žáka k přesnému a logickému myšlení a následně k srozumitelnému vyjadřování bez pravopisných a tvaroslovných chyb

Literární výchova – na základě četby vede žáka k formulaci vlastních názorů

Sloh a komunikace – žák je veden ke schopnosti kultivovaného vyjadřování

 

Co se naučíme v jednotlivých ročnících?

6. ročník

 •  určit a blíže specifikovat jednotlivé slovní druhy, zopakovat ohebné slovní druhy
 • zopakovat si pravopisné jevy z předchozích ročníků (vyjmenovaná slova, s/z; bě, pě, vě/bje, vje; mně/mě; n/nn, spodoba znělosti)
 • poznat větné členy (podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení)
 • vytvořit jednoduché souvětí
 • pojmenovat literární druhy a žánry, poznat pohádku, pověst, mýtus, legendu,…
 • napsat krátké vypravování, popis, oznámení, zprávu, dopis

 

7. ročník

 • psát velká písmena ve jménech vlastních, zopakovat si i ostatní pravopisné jevy
 • rozlišit rod činný a trpný u sloves
 • určit a blíže specifikovat neohebné slovní druhy
 • rozlišit větu jednočlennou a dvojčlennou, určit  větné členy základní a rozvíjející
 • pracovat s rozmanitými termíny (např.: metafora, metonymie, synonyma, antonyma, …)
 • charakterizovat dramatické a hudebně dramatické žánry, poznat bajku, povídku, novelu, román, …)
 • sdělovaný obsah vyjádřit pomocí různých slohových útvarů (vypravování, popis, líčení, výtah, výklad, …)

 

8. ročník

 • pracovat se slovy přejatými
 • určit mluvnické kategorie u sloves (osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid, třída, vzor)
 • graficky znázornit větu jednoduchou a jednoduché souvětí
 • určovat větné členy a druhy vět vedlejších
 • orientovat se v jednotlivých literárních obdobích (starověk, středověk, humanismus a renesance, baroko, …)
 • charakterizovat literární postavu, napsat výtah, výklad, úvahu, životopis, …

 

9. ročník

 • určit poměry mezi větami hlavními
 • zvládnout jazykový rozbor zahrnující nejzákladnější učivo druhého stupně (pravopis, tvarosloví, větná stavba)
 • vytvořit a graficky znázornit složitější souvětí
 • orientovat se v literatuře 19. a 20. století
 • rozlišovat publicistické styly
 • napsat vypravování, úvahu, referát, vést diskusi, přednést proslov