Anglický jazyk

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem

Předmět Anglický jazyk je vyučován ve všech ročnících, a to jednu vyučovací hodinu týdně v 1. a 2. ročníku a tři vyučovací hodiny týdně ve 3. až 9. ročníku.

1. a 2. třídy využívají pro výuku řadu Join us, 3. a 4. třídy Happy Street a od 5. třídy se učíme podle Project.

Podle učebnice Project děti vypracovávají 3–6 projektů na dané téma.

Pro výuku anglického jazyka využíváme i specializované jazykové učebny, multimediální učebny s interaktivní tabulí a také počítačové učebny s kvalitními výukovými programy.

 

Co se naučíme v angličtině

G – gramatika  K– konverzace    EAC (English Across Curriculum = přesahy do jiných předmětů)

 

6. ročník

I. pololetí

 • G: řadové číslovky, vazba “like”, some/any, nepravidelná podstatná jména, minulý čas prostý – úvod (sloveso BÝT), zopakujeme přítomné časy, tvorbu otázky a záporu
 • K: osobní informace, popis zvířat, u lékaře

II. pololetí

 • G: budoucí čas s “going to”, minulý čas prostý – nepravidelná slovesa, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování přídavných jmen, příslovce, vazba “have to”
 • K: potraviny (jídlo), Velká Británie/Česká republika, zábava/volný čas
 • EAC: čas, klasifikace zvířat, historie dopravy, jídlo ve světě, USA, film

 

7. ročník

I. pololetí

 • G: minulý čas prostý, vazba “like+ing”, budoucí čas s “WILL” a s going to, předložky místa, zopakujeme přítomné časy, minulý čas průběhový
 • K: seznámení se s někým, rodina, zdravý životní styl, nabídka pomoci

II. pololetí

 • G: budoucnost vyjádřená přít. časem průběhovým, předložky, předpřítomný čas – otázka i zápor, dávání rady, zákazy
 • K: popis činnosti v minulosti, ve městě – zeptej se na cestu + instrukce, Londýn, New York
 • EAC: jak lidé osídlovali Zemi, Sluneční soustava, časová pásma, historie moru, bezpečí na netu, lidské tělo – oko

 

8. ročník

I. pololetí

 • G: moci/muset/nesmět, předpřítomný čas (ever/never), vysoká čísla, členy, opakujeme přítomné časy
 • K: pravidla ve škole, vyjádření problému + jeho řešení, popis činností během dne, zaměstnání (inzerát)

II. pololetí

 • G: předpřítomný čas (since/for), vazby “too/enough”, minulý čas prostý a průběhový, modální slovesa pro minulý a budoucí čas
 • K: móda, oblečení, zdravý životní styl, u lékaře (zdravotní obtíže), lidské tělo

 

9. ročník

I. pololetí

 • G: vazba “there is someone + ing”/“I can see somebody + ing”, předpřítomný čas a minulý čas, užití “been/gone”
 • K:  vyjádření pocitů, přídavná jména, srovnání co jsem dělal a co dělám teď, Austrálie

II. pololetí

 • G: podmínkové věty, já také/já také ne, trpný rod v přítomném a minulém čase, frázová slovesa, opakujeme budoucnost s “will”, opakování gramatiky, prezentace na vybraná témata
 • K: podání informace + odpovídající reakce, ekologická témata, počasí

 

Výstupem z 9. ročníku je znalost jazyka na úrovni A2.

Součástí výuky jsou projekty a výjezdy do Velké Británie.