4. ročník

Český jazyk

 • rozlišení významu slov, spisovných a nespisovných tvarů
 • stavba slova (kořen, příponová a předponová část)
 • určování slovních druhů – prohloubení a upevnění učiva
 • pravopis vyjmenovaných slov – prohloubení a upevnění učiva
 • mluvnické kategorie podstatných jmen – pád, číslo, rod, vzor – koncovky podstatných jmen
 • mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas
 • skladba věty – podmět, přísudek, větné dvojice, shoda přísudku s podmětem
 • plynulé čtení s porozuměním, práce s textem, základní literární pojmy

Matematika

Aritmetika

 • číselné řády a zobrazování čísel do 1 000 000
 • matematické výpočty s čísly do 1 000 000
 • pamětné násobení a dělení v oboru mimo násobilky
 • násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 …
 • písemné sčítání a odčítání velkých čísel
 • písemné dělení jednociferným dělitelem
 • písemné násobení dvojciferným, trojciferným činitelem
 • jednotky délky, obsahu, hmotnosti, času – převody jednotek
 • zlomky – vyjádření části z celku

Geometrie

 • operace s úsečkami (osa, střed úsečky)
 • vzájemné polohy přímek (rovnoběžky, různoběžky, kolmice)
 • konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku
 • obvod, obsah obrazce (vzorce pro výpočet)

Vlastivěda

zeměpisná část

 • Česká republika – geografie, přírodní podmínky, správní uspořádání, oblasti ČR, významná města, státní symboly, regionální zvláštnosti

historická část

 • nejstarší dějiny naší vlasti – od osídlení naší vlasti po období Marie Terezie a Josefa II

Přírodověda

živá příroda

 • znaky a třídění živých organismů, kulturní rostliny, přírodní společenstva v zimě a na jaře (společenstvo lesa, potoků a rybníků), vzájemná závislost organismů, vliv člověka na přírodní prostředí

neživá příroda

 • vlastnosti látek, měření vlastností látek, voda, vzduch, magnetismus, změny neživé přírody

Anglický jazyk

Žák:

 • prohlubuje svou znalost tvorby oznamovací, záporné i tázací věty se slovesem být, mít, moci
 • rozšiřuje svou znalost předložek (vedle, u, s, do, uvnitř, vně)
 • napočítá do sta, zeptá se na čas a odpoví
 • pasivně rozlišuje přítomný čas prostý (opakovaný děj) a průběhový (co se děje právě teď)
 • používá číslovky řadové (datum)
 • rozumí pojmům vždy, obvykle, někdy, nikdy
 • poprvé a jen okrajově se setkává s vyjádřením minulého času pomocí slovesa být a mít (was/were, had)
 • v rámci konverzačních témat obohacuje slovní zásobu (popis člověka, bydliště, jídlo, oblečení, části těla, svátky, nakupování, dopis, sport, roční období, počasí, dny v týdnu a měsíce)