3. ročník

Český jazyk

Jazyková výchova

Žák:

 • odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 • odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
 • zná vyjmenovaná slova a umí odůvodnit pravopis ve slovech příbuzných
 • porovnává významy slov
 • rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 • rozezná větu jednoduchou a souvětí
 • spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami
 • rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího

Literární výchova

Žák:

 • čte plynule a s porozuměním
 • vypráví pohádku nebo povídku
 • přednese jednodušší báseň

Komunikační a slohová výchova

Žák:

 • porozumí písemným i mluveným pokynům
 • utvoří krátký mluvený projev
 • píše správné tvary písma

Matematika

Aritmetika

Žák:

 • čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000
 • užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 • zaokrouhlí číslo na daný řád
 • sčítá, odčítá, násobí a dělí zpaměti
 • sčítá, odčítá a násobí písemně
 • dělí zpaměti
 • dělí se zbytkem
 • používá početní operace ve slovních úlohách

Geometrie

Žák:

 • rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary (přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, trojúhelník)
 • …a jednoduchá tělesa (kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec)
 • změří a zapíše délku úsečky v daných jednotkách
 • zná jednotky délky

Prvouka

Žák:

 • zná své okolí
 • vyjmenuje sousední státy ČR
 • zná státní symboly ČR
 • seznámí se s jednotkami času
 • určuje vlastnosti látek
 • pojmenuje součásti živé a neživé přírody
 • pozná nejznámější rostliny a živočichy
 • určí základní části lidského těla
 • popíše etapy lidského života

Anglický jazyk

Ve třetím ročníku začínáme pracovat systematicky s učebnicí, žáci začínají psát vybraná anglická slovíčka. Seznamují se postupně se základními znaky pro anglickou výslovnost.

Žáci:

 • bez obtíží pozdraví a na pozdrav odpoví
 • představí sebe i ostatní
 • reagují na jednoduché otázky týkající se jeho osoby, členů rodiny, věcí kolem nás
 • začínají používat zájmena (můj, tvůj, jeho, její)
 • napočítají do dvaceti

Ve druhém pololetí žáci:

 • začínají používat otázku se slovesem mít, být a moci,
 • utvoří i zápor (nemám, nejsem, nemohu)