2. ročník

Český jazyk

Předmět český jazyk patří k hlavním předmětům na 1. stupni. Cílem předmětu český jazyk je naučit se komunikovat psanou i ústní formou a seznámit se se základy pravopisu. Zahrnuje složky výchovy jazykové, komunikační, slohové a literární. Součástí je také výuka čtení a psaní.

Jazyková výchova

Žáci:

 • zdokonalují se ve zrakovém a sluchovém rozlišování, v psaní a čtení abecedy
 • poznávají význam slov, dokáží rozlišit samohlásky a souhlásky,  měkké a tvrdé souhlásky a jejich pravopis, znělé a neznělé souhlásky
 • umí dělit slova na slabiky a hlásky a věty na slova
 • seznámí se také se základy slovních druhů

Slohový výcvik

Žáci:

 • pracují s textem, vypravují podle obrázků a jednoduché osnovy
 • tvoří jednoduchý popis osoby, zvířete či předmětu
 • zautomatizují si psaní všech písmen

Literární výchova

Žáci:

 • seznámí se se základní dětskou literaturou
 • učí se číst plynule s porozuměním
 • dokáží reprodukovat jednoduchý text
 • recitují jednoduché básně

Matematika

Předmět matematika patří k hlavním předmětům na 1. stupni. Žáci se zde postupně zdokonalují v matematických operacích, řeší úlohy přiměřené jejich věku a posilují logické a abstraktní myšlení.

Aritmetika

Žáci:

 • orientují se na číselné ose
 • porovnávají, sčítají a odčítají do 100
 • násobí a dělí v oboru násobilek do 50
 • využívají početní operace při řešení slovních úloh

Geometrie

Žáci:

 • seznámí se se základními obrazci a tělesy
 • rýsují přímky a úsečky
 • porovnávají a měří délku
 • orientují se v rovině i prostoru

Prvouka

V tomto předmětu se žáci seznamují s životem svojí obce i celé společnosti, rozvíjejí svoje znalosti o rodině a lidském těle a pozorují proměny v přírodě během roku.

Žáci:

 • seznámí se s přírodními zákonitostmi
 • znají místo svého bydliště a jeho okolí
 • naučí se orientovat v čase
 • seznámí se s lidským tělem

Anglický jazyk

Žáci se seznamují s cizím jazykem především zábavnou, hravou formou.
Děti se učí intuitivně, výuka je založena na poslechu, opakování po učiteli, práci s obrazovým materiálem, omalovánkami, nálepkami atd.

Žáci:

 • jednoduše pozdraví a odpoví na pozdrav, porozumí jednoduchým pokynům a reagují na otázky typu Jak se máš? Jak se jmenuješ? Kolik je ti let? atp.
 • pracují s jednoduchou slovní zásobu (základní pokyny a zdvořilostní fráze, barvy, čísla do 20, rodina, zvířata, jídlo, věci kolem nás)
 • seznamují se se slovesem „být“ a „mít“ v jednoduchých kladných větách

 

Při výuce většiny předmětů mohou žáci se svými učiteli využívat počítačové a multimediální učebny s různými výukovými programy a také učebnu s interaktivní tabulí.