1. ročník

Český jazyk

 • Zná písmena české abecedy. Používá je v písemném i ústním projevu.
 • Tvoří jednoduché věty, umí je napsat a rozumí jejich obsahu.
 • Čte přiměřeně vázaně jednoduchý text.
 • Jednoduchý text umí reprodukovat.

Matematika

 • Sčítá a odčítá do dvaceti s přechodem přes desítku.
 • Řeší přiměřené slovní úlohy.
 • Pozná základní geometrické útvary.

Prvouka

 • Jednoduše se orientuje ve svém okolí, ve škole, v rodinných vztazích, přírodě, čase a nauce o lidském těle.

Anglický jazyk

 • Rozumí jednoduchým pokynům.
 • Získá základní slovní zásobu – čísla do deseti, barvy, zvířata, jídlo, školní potřeby, hračky.

Hudební výchova

 • Zpívá a rytmizuje podle svých možností.
 • Pozná základní hudební nástroje – klavír, housle, flétna a kytara.

Výtvarná výchova

 • Poznává různé techniky kresby a malby.
 • Pozoruje přírodu a věci kolem sebe.
 • Přiměřeně dle svých možností se výtvarně vyjadřuje.

Tělesná výchova

 • Zvládá jednoduché pohybové činnosti, umí základní cviky, reaguje na základní pokyny.
 • Učí se jednoduchá pravidla her.

Svět práce

 • Získává základní pracovní návyky.
 • Poznává vlastnosti materiálů a manipuluje s nimi.
 • Pracuje podle jednoduchých slovních návodů.
 • Umí pracovat bezpečně s nůžkami.