2. stupeň

Od školního roku 2011/2012 vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Škola snů“, do něhož jsme promítli dlouholeté zásady naší pedagogické práce: dobrá všeobecně vzdělávací škola, tj. škola, v níž jsou rovnoměrně rozvíjeny všechny vyučovací předměty a široká nabídka studijních zaměření.

Hlavním cílem naší školy je vytvořit systém výuky, který by vyhovoval každému dítěti s ohledem na jeho nadání a podle jeho individuálních potřeb a podporovat u každého žáka pozitivní vztah k celoživotnímu vzdělání.

Na 2. stupni mají naši žáci na výběr z bohaté nabídky volitelných předmětů:

  • 6. ročník: Informatika, H-matematika, Základy administrativy a informatiky
  • 7. ročník: H-matematika, Ekologický seminář, Německý jazyk, Etická výchova, Základy administrativy a informatiky
  • 8. a 9. ročník: Filmová/audiovizuální výchova, Literární seminář, Výběrový německý jazyk

Předměty Praktická angličtina, Výtvarné činnosti, Sportovní výchova a Sportovní hry si mohou žáci zvolit v 6. a 7. ročníku nebo 8. a 9. ročníku.

Kurzy, výcviky a pobytové zájezdy

Pravidelně pro žáky 6. ročníků pořádáme adaptační kurzy, které hravou a zábavnou formou slouží ke stmelení třídy a k posílení celého kolektivu za účasti zkušených lektorů a školního psychologa. Žáci 7. tříd se již tradičně účastní lyžařských výchovně vzdělávacích zájezdů, žákům 8. tříd nabízíme cyklistické soustředění a 9. ročníky jezdí na vodácké kurzy.

Návštěvy kulturních akcí

Všeobecná vzdělanost a kulturní rozhled žáků je rozšiřován návštěvami výchovných koncertů, divadelních a filmových představení. Mnohé probíhají v našem školním divadle. Každá třída také pravidelně navštěvuje Zoo Praha, muzea a další. Návštěvy předních galerií výtvarných umění doplňují žáci vlastními pracemi umístěných v Galerii Barrandov.

Dále organizujeme ozdravné pobyty ve školách v přírodě, studijní pobyty v zahraničí, výlety po naší vlasti i do zahraničí, geologické vycházky, terénní exkurze po blízkém okolí apod.

Výuku ve škole vedou kvalifikovaní zkušení pedagogové. Učitelé uplatňují individuální přístup ke každému žákovi, přičemž zvláštní péče je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na naší škole působí školní psycholog, školní speciální pedagog, etoped, několik asistentů pedagoga. Vzdělávání cizinců v naší škole považujeme za naprosto přirozený jev, který doba přináší. Velký důraz klademe na vytváření příležitostí, při kterých mohou žáci otevřeně hovořit s jistotou, že jim bude nasloucháno, na nastavení rovnocenných podmínek pro všechny děti. Chceme vytvořit atmosféru, kdy mají děti v učitele důvěru, nebojí se klást otázky, požádat učitele o pomoc či s ním nesouhlasit. Děláme vše pro to, aby naše škola byla otevřená dětem, rodičům i všem ostatním, kteří mají o nás a o naši práci zájem. Hlavní důraz klademe na to, aby naši žáci chodili do školy rádi, mohli vyjadřovat otevřeně své názory, měli prostor pro otázky a učili se argumentovat. Naše žáky vedeme k vzájemnému hodnocení, k autentické sebereflexi a sebehodnocení.

Již několik let spolupracujeme s prof. RNDr. Milanem Hejným, Csc., specialistou na didaktiku matematiky a autorem mimořádně úspěšné metody výuky matematiky.

Naší snahou je:
  • vytvářet pozitivní klima ve škole
  • věnovat se každému dítěti a individualizovat a diferencovat výuku podle jeho potřeb
  • snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka i v době mimo vyučování
  • vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
Bezpečné klima

Naše škola se snaží vytvářet příjemné a podněcující prostředí pro žáky, jejich rodiče i učitele, kde existuje vzájemná důvěra a respekt, kde vládnou demokratická pravidla a vnitřní kázeň. Léta se již snažíme, abychom žákům nabízeli příjemné a podnětné prostředí. Na vypracování školního řádu se podílelo společně vedení školy, pedagogický sbor, ale i samotní žáci. Vždy dbáme na to, aby práva a povinnosti byly v rovnováze.

Komunikace mezi žáky, učiteli a rodiči je založena na partnerském vztahu. Všichni dostávají možnost vyjádřit se k obsahu výuky, ale i k dění ve škole. Podněty jsou brány s veškerou vážností, diskutuje se o nich nejen s dětmi, ale i s rodiči na třídních schůzkách a mezi pedagogy.

Soutěže žáků školy

Škola podporuje zapojování žáků do individuálních i kolektivních soutěží. Naši žáci dosahují tradičně velmi dobrých výsledků v četných sportovních, vědomostních a výtvarných soutěžích. Každý žák má možnost se přihlásit do školních kol soutěží a v případě svého úspěchu reprezentovat školu ve vyšších kolech soutěží. Účastníme se i dalších soutěží – pěveckých, recitačních, literárních a olympiád v jednotlivých předmětech.

Protože jsme škola fakultní, setkávají se naši pedagogové v průběhu roku se studenty PedF UK v Praze a vzájemně si vyměňují názory a zkušenosti. Studenti fakulty mají možnost náslechů u zkušených pedagogů a plní na škole krátkodobou i dlouhodobou praxi.