1. stupeň

Podmínky pro vzdělávání

Naše škola má velmi dobré materiální podmínky pro výuku. Žáci se učí v příjemném prostředí, využívají odborné učebny s interaktivními tabulemi, počítačové učebny, divadelní sál, kuchyňku, tři tělocvičny a další.

Vzdělávací programy

Od školního roku 2011/2012 se vyučuje podle vzdělávacího programu Škola snů ve všech ročnících.

Matematika – metoda profesora Hejného pokračuje v novém školním roce

Ve školním roce 2013–14 jsme ve třech prvních třídách zahájili výuku matematiky metodou prof. Milana Hejného. Vzhledem k tomu, že stále populárnější metoda známého a respektovaného didaktika matematiky přinesla dobré zkušenosti, pokračujeme v ní i nadále. V současné době se takto vyučuje ve třídách 1. C, D, E,  2. C, D, E,  3. C, D, E,  4. C, D, E, F,  5. D, E, F, 6. B, C, 7A,  8. A, B a 9. B .

Intenzivně spolupracujeme s Katedrou matematiky a didaktiky matematiky PedF UK. Studenti k nám docházejí na praxi.

Se studenty se naši žáci setkávají i v Matematickém kroužku.

Kromě výuky žáků jsme o prázdninách spolu s PedF UK a společností H-mat uspořádali v naší škole Letní školu pro učitele.

O metodě profesora Hejného

Metoda je založena na utváření mentálních schémat, která vycházejí ze životních zkušeností žáků. Ti se tak stávají samotnými aktéry, tj. řešiteli úloh a nikoliv pasivními konzumenty faktů, která jsou jim předkládána.

„Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí,“ vysvětluje autor prof. Milan Hejný.

Za zmínku stojí i dosavadní výsledky. Ve všech sledovaných třídách, v nichž učitel dokázal překonat tradiční postupy, je vidět nejen výrazný vzestup znalostí žáků, ale i jejich radost z matematiky. Projevuje se to v soutěžích, jako je Cvrček, v nichž se tyto třídy umísťují na předních místech, přičemž i nejslabší žáci těchto tříd vykazují nadprůměrné výsledky. Věříme, že tak tomu bude i na naší škole.

Pro další informace lze nahlédnout i na stránky nakladatelství, které s profesorem Hejným úzce spolupracuje: www.fraus.cz

 SFUMATO

Autorka: PaedDr. Mária Navrátilová

Sfumato (Splývavé čtení) je efektivní a pro děti zábavná metoda výuky čtení. Vychází z přirozeného fungování centrální nervové soustavy a při učení se zapojují téměř všechny smysly. Praxe potvrdila, že při uplatňování této metodiky si děti téměř nezaměňují písmenka. Tím se významně snižuje výskyt specifických poruch učení, zejména dyslexie a dysgrafie.

„Technika Splývavého čtení je ve své podstatě revoluční. … s potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení…. Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou podobu slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. Podělme se s dětmi o radost ze čtení.“ (březen 2003)

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
dětský psycholog, Psychiatrické centrum Praha
odborný garant a čestný člen České společnosti Dyslexie