1. stupeň

Podmínky pro vzdělávání

Naše škola má velmi dobré materiální podmínky pro výuku. Žáci se učí v příjemném prostředí, využívají odborné učebny s interaktivními tabulemi, počítačové učebny, divadelní sál, kuchyňku, tři tělocvičny a další.

Vzdělávací programy

Od školního roku 2011/2012 se vyučuje podle vzdělávacího programu Škola snů ve všech ročnících.

Matematika – metoda profesora Hejného pokračuje v novém školním roce

Ve školním roce 2013–14 jsme ve třech prvních třídách zahájili výuku matematiky metodou prof. Milana Hejného. Vzhledem k tomu, že stále populárnější metoda známého a respektovaného didaktika matematiky přinesla dobré zkušenosti, pokračujeme v ní i nadále. 

Intenzivně spolupracujeme s Katedrou matematiky a didaktiky matematiky PedF UK. Studenti k nám docházejí na praxi.

Se studenty se naši žáci setkávají i v Matematickém kroužku.

Kromě výuky žáků jsme o prázdninách spolu s PedF UK a společností H-mat uspořádali v naší škole Letní školu pro učitele.

O metodě profesora Hejného

Metoda je založena na utváření mentálních schémat, která vycházejí ze životních zkušeností žáků. Ti se tak stávají samotnými aktéry, tj. řešiteli úloh a nikoliv pasivními konzumenty faktů, která jsou jim předkládána.

„Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí,“ vysvětluje autor prof. Milan Hejný.

Za zmínku stojí i dosavadní výsledky. Ve všech sledovaných třídách, v nichž učitel dokázal překonat tradiční postupy, je vidět nejen výrazný vzestup znalostí žáků, ale i jejich radost z matematiky. Projevuje se to v soutěžích, jako je Cvrček, v nichž se tyto třídy umísťují na předních místech, přičemž i nejslabší žáci těchto tříd vykazují nadprůměrné výsledky. Věříme, že tak tomu bude i na naší škole.

 SFUMATO

Autorka: PaedDr. Mária Navrátilová

Sfumato (Splývavé čtení) je efektivní a pro děti zábavná metoda výuky čtení. Vychází z přirozeného fungování centrální nervové soustavy a při učení se zapojují téměř všechny smysly. Praxe potvrdila, že při uplatňování této metodiky si děti téměř nezaměňují písmenka. Tím se významně snižuje výskyt specifických poruch učení, zejména dyslexie a dysgrafie.

„Technika Splývavého čtení je ve své podstatě revoluční. … s potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení…. Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou podobu slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. Podělme se s dětmi o radost ze čtení.“ (březen 2003)

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
dětský psycholog, Psychiatrické centrum Praha
odborný garant a čestný člen České společnosti Dyslexie