SWOT škol Prahy 5

Výsledky šetření
Ve školním roce 2018/2019 se naše škola zapojila do SWOT analýzy na základních školách, kterou realizovala MČ Praha 5. Cílem bylo poznat silné a slabé stránky práce škol, pojmenovat hrozby a hledat příležitosti. Zjištění budou využita při dalším plánování rozvoje škol.

Na základě výsledků dotazníkového šetření vypracovala naše škola vlastní celkovou analýzu (odkaz SWOT 19-FZŠ Remízek). Stalo se tak vyhodnocením dotazníků rodičů, žáků, pedagogů a nepedagogických zaměstnanců školy. Všem respondentům děkujeme za čas věnovaný dotazníkům a za ochotu zamyslet se nad prací školy.

Výsledky všech dílčích SWOT analýz budeme využívat při plánování dalšího rozvoje naší školy.

Ke stažení