Matematika

Matematika se učí v 6. až 9. ročníku v rozsahu 4 vyučovacích hodin týdně.

Cílem předmětu je zejména poskytnout žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytvářet předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesní přípravy.
V matematice rozvíjíme intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně se snažíme přispět k vytváření rysů osobnosti, jako je vytrvalost, pečlivost, pracovitost, kritické myšlení.

Od školního roku 2015/2016 se v některých třídách vyučuje matematika metodou prof. Hejného.

V průběhu roku organizujeme pro zájemce ze 6. a 7. ročníků soutěž Pythagoriáda, pro žáky celého 2. stupně soutěže Matematická olympiáda, Klokan, Pangea

Co se učíme v jednotlivých ročnících

6. ročník

 • Počítání s přirozenými čísly.
 • Počítání s desetinnými čísly, převádění jednotek hmotnosti a délky.
 • Dělitelnost – znaky dělitelnosti, prvočísla a čísla složená, společný násobek a dělitel, postupy k vyhledání nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele.
 • Základní rovinné útvary – črtání, rýsování, měření.
 • Obvody a obsahy obdélníku a čtverce, jednotky obsahu.
 • Geometrická tělesa, síť kvádru a krychle, povrch kvádru a krychle.
 • Zlomky – krácení a rozšiřování, sčítání a odčítání, násobení a dělení.
 • Úhel a jeho velikost, rýsování úhlů, měření úhlů ve stupních a minutách, druhy úhlů podle velikosti, úhly vrcholové a vedlejší a jejich vlastnosti.
 • Osová souměrnost.
 • Trojúhelník – druhy trojúhelníků, výšky, těžnice a těžiště, kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku.
 • Krychle a kvádr – rýsování obrazu a sítě tělesa, povrch a objem, jednotky objemu.

7. ročník

 • Zlomky a počítání s nimi.
 • Celá čísla, jejich absolutní hodnota, porovnávání, sčítání, odčítání, násobení a dělení.
 • Racionální čísla, vztah zlomků a desetinných čísel, smíšená čísla, zobrazování čísel na číselné ose.
 • Poměr a jeho užití v praxi.
 • Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka.
 • Procenta a jejich použití v praxi.
 • Shodnost trojúhelníků – věty sss, sus, usu.
 • Středová souměrnost.
 • Rovnoběžníky a lichoběžník.
 • Obsah rovnoběžníku, trojúhelníku a lichoběžníku.
 • Hranoly – síť, povrch, objem

8. ročník

 • Druhá mocnina a odmocnina, výpočty, hledání v tabulkách.
 • Pythagorova věta a její užití v praxi.
 • Mocniny s přirozeným mocnitelem.
 • Výrazy číselné a výrazy s proměnnou.
 • Mnohočleny – sčítání a odčítání, násobení, rozklad mnohočlenů na součin pomocí vytýkání i vzorců.
 • Lineární rovnice a slovní úlohy řešené pomocí nich. Vyjádření neznámé ze vzorce.
 • Slovní úlohy řešené pomocí rovnic.
 • Základy statistiky – statistické šetření, diagramy, aritmetický průměr. modus a medián.
 • Kružnice a kruh, jejich vlastnosti, tečny, sečny a tětivy. Číslo , obvod a obsah kruhu.
 • Thaletova věta a její užití.
 • Konstrukční úlohy, zápis postupu konstrukce.
 • Válec a jeho povrch a objem.

9. ročník

 • Lomené výrazy.
 • Rovnice s neznámou ve jmenovateli a úlohy, řešené s jejich pomocí.
 • Soustavy rovnic, slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic.
 • Funkce – pojem funkce, lineární funkce, kvadratická funkce, nepřímá úměrnost. Tabulky a grafy funkcí.
 • Podobnost trojúhelníků a její užití k výpočtům.
 • Goniometrické funkce – sinus, kosinus, tangens, výpočty v pravoúhlém trojúhelníku. Užití goniometrických funkcí.
 • Jehlan, kužel, koule a jejich povrch a objem.
 • Základy finanční matematiky, procenta, jednoduché a složené úročení.