Přijímání dětí do přípravných tříd

Podle novely Školského zákona, který nabývá účinnosti 15. února 2019, mohou být do přípravné třídy přijímány opět i děti v posledním roku před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že bude vyrovnán jejich vývoj. Přednost ale mají děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. 

Přijímání žáků do přípravných tříd

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

  • písemné žádosti zákonného zástupce
  • doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (doporučení dětského lékaře a klinického psychologa je nutné pouze u dětí s odkladem školní docházky)

Žádost se podává v době zápisu na základní škole.

Kritéria přijímání dětí do přípravných tříd

Doporučená kritéria (pdf)

Zápis do přípravných tříd probíhá ve stejných termínech jako zápisy do 1. tříd.

Online rezervace termínů zápisů je pouze do 1. tříd

Vyrozumění o zařazení dítěte do přípravné třídy bude poskytnuto nejpozději do 1 měsíce od dodání příslušných potvrzení.