Tělesná výchova

Povinný předmět Tělesná výchova, volitelné předměty Sportovní výchova a Sportovní hry

Předmět Tělesná výchova je vyučován v 6. ročníku v celkové dotaci tři vyučovací hodiny, v 7. až 9. ročníku v dotaci dvě hodiny týdně.

V 6. ročníku je do předmětu integrována část témat vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Druhá část témat Výchovy ke zdraví je zařazena do předmětu Přírodopis.

Volitelný předmět Sportovní výchova je vyučován v 6. až 9. ročníku v dotaci dvě hodiny týdně. Volitelný předmět Sportovní hry v 6. až 7. ročníku v dotaci jedné hodiny týdně.

Během výuky jsou třídy převážně děleny na skupiny dívek a chlapců. Výuka probíhá v tělocvičně, posilovně, na hřišti a v terénu.

V 6. ročníku je pro žáky připraven herní kurz, v 7. ročníku lyžařský kurz, v 8. ročníku cyklistický kurz  a v  9. ročníku vodácký kurz.

Cílem předmětů je zejména vypěstovat u žáků kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářet návyky zdravého životního stylu, pěstovat dodržování sportovní etiky, jednání podle pravidel. Kromě toho jsou žáci vedeni k aktivní podpoře zdraví, optimálním reakcím na změny v období dospívání a vytváření kvalitních vrstevnických vztahů. Vybraní jedinci reprezentují školu na sportovních akcích pořádaných převážně DDM Prahy 5 ve spolupráci s AŠSK.