5. ročník

Český jazyk

Jazyková výchova

Žáci:

 • porovnávají významy slov
 • rozlišují ve slově kořen, předponu, příponu a koncovku
 • určují slovní druhy plnovýznamových slov
 • píší správně i, í, y, ý ve slovech po obojetných souhláskách
 • skloňují podstatná jména, časují slovesa, u přídavných jmen určují druh a skloňují přídavná jména tvrdá a měkká
 • odlišují větu jednoduchou a souvětí
 • vyhledávají základní skladební dvojice a určovací skladební dvojice
 • rozpoznávají v textu řeč přímou a nepřímou

Literární výchova

Žáci:

 • čtou s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • rozlišují podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk
 • volně reprodukují text podle svých schopností
 • tvoří vlastní literární text na dané téma
 • vyjadřují své dojmy z četby a zaznamenávají je
 • znají příklady českých spisovatelů a básníků

Komunikační a slohová výchova

Žáci:

 • uplatňují svůj osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, čitelnosti a plynulosti písemného projevu
 • vyjadřují se v jednoduchých formách společenského a úředního styku
 • posuzují úplnost či neúplnost sdělení
 • vedou správně dialog, telefonický rozhovor, zanechávají vzkaz na záznamníku
 • píší správně jednoduché komunikační žánry
 • sestaví osnovu vyprávění, na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením posloupnosti

Matematika

Žáci operují s matematickými pojmy, rozvíjejí svou paměť prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů.

Aritmetika

Žáci:

 • využívají při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
 • používají distributivnost při pamětných početních operacích
 • provádějí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
 • písemně sčítají, odčítají, násobí a dělí jednociferným a dvojciferným dělitelem
 • zaokrouhlují přirozená čísla na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce a miliony, používají je a zobrazují je na číselné ose, porovnávají je a zaokrouhlují na daný řád
 • provádějí písemné početní operace s desetinnými čísly, používají desetinná čísla ve slovních úlohách

Geometrie

Žáci:

 • rýsují a znázorňují základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici)
 • třídí trojúhelníky podle délky stran
 • rýsují pravoúhlý trojúhelník
 • rozpoznávají a znázorňují ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary
 • určí osu souměrnosti daného útvaru
 • pojmenují tělesa v rovině
 • vytvoří síť kvádru a krychle
 • vypočítají povrch kvádru a krychle pomocí sítě i dosazení do vzorce
 • zvládají jednoduché převody jednotek obsahu

Přírodověda

Cílem předmětu je vytvořit u žáků pozitivní vztah k vnímání živé i neživé přírody, naučit je, pozorovat změny a závislosti v přírodě, rozvinout jejich zájem o člověka a jeho životní prostředí.

Žáci:

 • třídí organismy do skupin podle základních znaků, rozlišují rostliny semenné a výtrusné, byliny a dřeviny, u jednotlivých skupin uvedou některé zástupce
 • rozlišují bezobratlé, ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce a uvedou zástupce jednotlivých skupin
 • chápou význam Slunce pro život na Zemi, důsledky pohybů Země kolem vlastní osy
 • s pomocí globusu ukáží žák pohyby planety Země kolem Slunce
 • seznamují se s teplotními pásy, s různými oblastmi Evropy a světa a s organismy v těchto oblastech
 • uvádí příklady pozitivního a negativního vlivu člověka na životní prostředí
 • umí popsat základní stavbu a funkce lidského těla a základních orgánů
 • chápou dopad výroby na přírodu a nutnost její ochrany
 • uvádějí příklady pozitivního a negativního vlivu člověka na životní prostředí

Vlastivěda

Cílem předmětu je seznámit žáky s významnými osobnostmi regionálních a národních dějin a vytvořit povědomí o základních geografických údajích o naší vlasti, zvláště pak o místním regionu.

Žáci:

 • charakterizují společenský, politický a kulturní život v českých zemích v 19. a 20. století
 • znají příčiny vzniku Československé republiky
 • chápou demokratické principy budování státu
 • orientují se v životě českých zemích v době nacismu
 • chápou význam obnovení Československé republiky
 • charakterizují způsob života v poválečném období, v období totality a po obnovení demokracie.
 • orientují se na mapě Evropy, popíší polohu České republiky a ostatních evropských států
 • znají jejich přírodní, hospodářskou a společenskou vyspělost
 • vyjmenují a vyhledají na mapě světa jednotlivé světadíly a oceány

Anglický jazyk

V pátém ročníku si žáci zopakují své dosavadní znalosti a začínají systematicky budovat gramatické základy jazyka.

I. pololetí

Žák:

 • napočítá do sta
 • vyčasuje správně sloveso být a mít
 • vytvoří s jejich pomocí otázku i zápor
 • zopakuje si abecedu, barvy, předložky (in, on, under, atd.), přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, jeho, její,..)
 • vytvoří množné číslo u podstatných jmen a používá zájmena this/these

II. pololetí

Žák:

 • vědomě používá přítomný čas prostý a průběhový pro tvorbu vět oznamovacích, záporných i tázacích
 • používá modální slovesa can, must, vazbu There is/are a How much…?
 • podá základní osobní informace, napíše jednoduchý dopis kamarádovi, popíše osobu, byt/dům, atp.

Výstupem z 5. ročníku je znalost jazyka na úrovni A1.