1. ročník

Český jazyk
 • Zná písmena české abecedy. Používá je v písemném i ústním projevu.
 • Tvoří jednoduché věty, umí je napsat a rozumí jejich obsahu.
 • Čte přiměřeně vázaně jednoduchý text.
 • Jednoduchý text umí reprodukovat.
Matematika
 • Sčítá a odčítá do dvaceti s přechodem přes desítku.
 • Řeší přiměřené slovní úlohy.
 • Pozná základní geometrické útvary.
Prvouka
 • Jednoduše se orientuje ve svém okolí, ve škole, v rodinných vztazích, přírodě, čase a nauce o lidském těle.
Anglický jazyk
 • Rozumí jednoduchým pokynům.
 • Získá základní slovní zásobu – čísla do deseti, barvy, zvířata, jídlo, školní potřeby, hračky.
Hudební výchova
 • Zpívá a rytmizuje podle svých možností.
 • Pozná základní hudební nástroje – klavír, housle, flétna a kytara.
Výtvarná výchova
 • Poznává různé techniky kresby a malby.
 • Pozoruje přírodu a věci kolem sebe.
 • Přiměřeně dle svých možností se výtvarně vyjadřuje.
Tělesná výchova
 • Zvládá jednoduché pohybové činnosti, umí základní cviky, reaguje na základní pokyny.
 • Učí se jednoduchá pravidla her.
Svět práce
 • Získává základní pracovní návyky.
 • Poznává vlastnosti materiálů a manipuluje s nimi.
 • Pracuje podle jednoduchých slovních návodů.
 • Umí pracovat bezpečně s nůžkami.