Školní vzdělávací program

Výchovně vzdělávací program Putování za duhou vychází z potřeb, možností a zájmů dětí. Každému dítěti se dostává takové péče a podpory, kterou individuálně potřebuje. Ovlivňuje celou osobnost dítěte, poskytuje mu základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti. Poskytuje základy pro celoživotní učení i základy chování a jednání v duchu etických a lidských hodnot. Každé dítě získává osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako osobnost působící na své okolí.

 

Školní vzdělávací program Putování za duhou je sestaven z pěti integračních bloků:

  • Poznáváme se (adaptační proces, život v MŠ, kamarádi, rodina, stanovení třídních pravidel k zajištění bezpečí a pohody )
  • Hrajeme si s přírodou (živá a neživá příroda, změny počasí a s tím související děje)
  • Žijeme ve městě (poznáváme místa bydliště a města Prahy, dopravní výchova)
  • Svět pohádek (seznamování s knihou a lustracemi, s kulturním odkazem pohádek)
  • Svět kolem nás (seznamování s knihou a ilustracemi, se světem pohádek, s divadlem, lidským tělem a se zdravým životním stylem, vedení dětí k ekologickému myšlení, rozvíjení pocitu sounáležitosti s lidmi i přírodou)

 

Vzdělávání neprobíhá pouze v didakticky zaměřených činnostech, ale v průběhu celého dne, při všech činnostech a ve všech situacích. Děti se učí na základě praktických zkušeností, přímých zážitků (důraz je kladen na požitkové učení) a experimentování, kde nezbytnou součástí je motivace a příklad pedagogů a ostatních zaměstnanců školy.
Vzdělávací aktivity obsahují prvky hry, tvořivosti, podněcují radost z poznání nového, zájem o získání zkušeností a ovládání dovedností.