TOP 10

  • Spolupracujeme se Spolkem rodičů V Remízku (výrobky na Vánoční a Velikonoční trhy, sběr papíru, knížkování).
  • Zapojujeme se do programů s kmenovými třídami, aktivně spolupracujeme s třídními učiteli.
  • Jezdíme jako vychovatelé na školy v přírodě.
  • Suplujeme v dopoledním vyučování.
  • Umožňujeme náslech studentů středních škol (sami nás oslovují, díky dobré pověsti o různorodé výchovně-vzdělávací činnosti).
  • Vypracováváme projekty k získání finančních prostředků pro družinu (ŠD hřiště se smartsoft povrchem, 3 projekty z Dotačních programů v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5).
  • ŠD se účastní ,,Run and Help“ neboli Běhání, které pomáhá, je projektem Konta Bariéry.
  • Spolupracujeme s občanským sdružením PRAŽSKÉ MATKY na projektu Pěšky do školy.
  • Každý rok pořádáme: prázdninové pobytové a příměstské tábory pro žáky naší školy.
  • Podporujeme návštěvnost Pražské zoologické zahrady nákupem permanentky s více vstupy, doprovodnými a naučnými programy.