Informace k přijímacímu řízení na střední školy, podávání přihlášek na střední školy

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2018/2019

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:
 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání
 2. Informovat se o vybraných středních školách na jejich webových stránkách, navštívit je při dnech otevřených dveří
 3. Obstarat si formuláře přihlášek /v prodejnách SEVT, kniha LUXOR, www stránky jednotlivých škol a MŠMT/
 4. Vyplnit přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
 5. Zákonný zástupce žáka si vyzvedne u výchovného poradce zápisový lístek
Přihláška:
 • V prvním kole přijímacího řízení může podat uchazeč 2 přihlášky – vyplněné jako stejnopisy-, na každou uvede 2 školy /pořadí škol je na obou přihláškách stejné/
 • Rodiče vyplní základní identifikační údaje, název příslušných středních škol včetně oboru a kódu
 • Rodiče spolu s třídním učitelem doplní prospěch (TU potvrdí správnost podpisem) za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku pro žáky 9. tříd; u zájemců o víceletá gymnázia za 6. ročník a první pololetí 7. ročníku pro žáky 7. tříd a za 4. ročník a první pololetí 5. ročníku pro žáky 5. tříd
 • Vyplněnou přihlášku odevzdá třídní učitel výchovné poradkyni ke kontrole a k podpisu ředitele školy do 20. 2. 2019
 • Uchazeč odevzdá přihlášku příslušné škole do 1. 3. 2019, u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2018
 • Pokud škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem
Přijímací zkoušky:
 • První kolo přijímacích zkoušek se koná od 12. 4. do 22. 4. 2019, u oborů s talentovou zkouškou od 2. 1. do 15. 1. 2019, gymnázium se sportovní přípravou od 2. 1. do 15. 1. 2019
 • Další kola přijímacích zkoušek stanoví ředitelé příslušných škol
 • Při vyhlášení druhých kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, dokdy je nutné podat přihlášku, platí neomezené množství přihlášek pro druhá kola přijímacího řízení
Pozvánka k přijímací zkoušce:
 • Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky
 • Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám
Rozhodnutí:
 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům – jejich zákonným zástupcům – odešle rozhodnutí o nepřijetí – nejdříve 22. 4. 2019
Odvolání:
 • Pokud nebude žák přijat navybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení/např. na webových stránkách školy/
 • Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy
 • Rozhodnutí musí být oznámeno do 30 dnů
Zápisový lístek:
 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole
 • Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 15. 3. 2019, zápisový lístek musí převzít zákonný zástupce, termín vydávání naší školou bude oznámen
 • Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí
 • Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijatý někdo jiný
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
 • Při ztrátě zápisového lístku vydává na základě žádosti škola náhradní zápisový lístek
 • Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou:

 • Přihlášku si žák vyzvedne do 25. 10. 2018
 • Na střední školu musí být zaslána do 30. 11. 2018
 • Zápisový lístek obdržíte do 30. 12. 2018

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA NAŠÍ ŠKOLE

Přihlášky na SŠ a gymnázia – přihlášky lze zakoupit v prodejnách knih, např. LUXOR, v prodejnách SEVT, stáhnout z internetu. Přihlášky mohou žáci doručovat na střední školy až po ukončení prvního pololetí, tedy až po 31. lednu 2019.

Postup při podání přihlášky:
 • Vzory vyplňování přihlášky jsou na nástěnkách ve škole
 • Do 15. ledna 2019 si žáci zajistí přihlášky
 • Přihlášku si žáci spolu s rodiči vyplní sami na první straně – včetně podpisu žáka a podpisu zákonného zástupce
 • Přihlášky se všemi potřebnými údaji dodají žáci třídním učitelům do 20. 2. 2019 k doplnění hodnocení za požadované ročníky
 • Vyplněnou přihlášku potvrdí ředitel školy
 • Výchovná poradkyně po kontrole předá přihlášku zpět žákům
 • Rodiče si zajistí doručení přihlášky na zvolenou střední školu do 1. 3. 2019, doporučuji osobní doručení nebo zaslání doporučeně
 • Nezapomeňte na lékařské potvrzení do přihlášky u těch škol, které ho vyžadují
 • Zájemci o studium na uměleckých školách podávají přihlášku do 30. 11. 2018 na jiných tiskopisech přihlášek, informaci získají u výchovné poradkyně
Ke stažení