Seznam přijatých dětí do přípravných tříd

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí do přípravných tříd od školního roku 2017 – 2018 takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
PT1/2017 přijat PT12/2017 přijat PT21/2017 přijat
PT2/2017 přijat PT13/2017 přijat PT22/2017 přijat 
PT3/2017 přijat PT14/2017 přijat  PT23/2017 přijat
PT4/2017 přijat PT15/2017 přijat  PT24/2017 přijat 
PT5/2017 přijat PT16/2017 přijat  PT25/2017 přijat 
PT8/2017 přijat PT17/2017 přijat PT26/2017 přijat
PT9/2017 přijat PT18/2017 přijat PT28/2017 přijat 
PT10/2017 přijat PT19/2017 přijat PT30/2017 přijat 
PT11/2017 přijat PT20/2017 přijat PT31/2017 přijat 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 3. 5. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 3. 5. 2017 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

 

Mgr. Milan Holub – ředitel školy

Ke stažení

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd – oficiální dokument (pdf)