Seznam dětí přijatých do přípravných tříd

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí do přípravných tříd od školního roku 2020 – 2021 takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
PT1/2020 přijat PT12/2020 přijat PT19/2020 přijat
PT2/2020 přijat PT13/2020 přijat PT20/2020 přijat
PT5/2020 přijat PT14/2020 přijat  PT21/2020 přijat
PT6/2020 přijat PT16/2020 přijat  PT23/2020 přijat
PT9/2020 přijat PT18/2020 přijat  PT25/2020 přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 5. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 4. 5. 2020 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz. Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

Mgr. Milan Holub
ředitel školy

Ke stažení

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd – oficiální dokument (pdf)