Seznam přijatých dětí do přípravných tříd

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí do přípravných tříd od školního roku 2018 – 2019 takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
PT1/2018 přijat PT16/2018 přijat    
PT2/2018 přijat PT17/2018 přijat    
PT5/2018 přijat PT18/2018 přijat     
PT6/2018 přijat PT19/2018 přijat     
PT7/2018 přijat PT20/2018 přijat     
PT8/2018 přijat        
PT9/2018 přijat        
PT10/2018 přijat        
PT11/2018 přijat        

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 5. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 4. 5. 2018 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

 

Mgr. Milan Holub – ředitel školy

Ke stažení

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd – oficiální dokument (pdf)