Seznam přijatých dětí do přípravných tříd

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí do přípravných tříd od školního roku 2019 – 2020 takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
PT1/2019 přijat PT11/2019 přijat PT20/2019 přijat 
PT2/2019 přijat PT12/2019 přijat PT21/2019 přijat 
PT3/2019 přijat PT13/2019 přijat  PT22/2019 přijat 
PT4/2019 přijat PT14/2019 přijat  PT24/2019 přijat 
PT5/2019 přijat PT15/2019 přijat  PT25/2019 přijat 
PT6/2019 přijat PT16/2019 přijat     
PT7/2019 přijat PT17/2019 přijat     
PT8/2019 přijat PT18/2019 přijat     
PT10/2019 přijat PT19/2019 přijat     

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 2. 5. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 2. 5. 2019 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz. Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

 

Mgr. Milan Holub – ředitel školy

Ke stažení

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd – oficiální dokument (pdf)