Seznam přijatých dětí do přípravných tříd – dodatečný II.

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí do přípravných tříd od školního roku 2016 – 2017 takto:

 

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
PT2/2016
PT24/2016
přijat
přijat
PT11/2016
PT25/2016
přijat
přijat
PT17/2016
PT30/2016
přijat
přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 5. 2016 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 5. 5. 2016 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

 

Mgr. Milan Holub – ředitel školy

Ke stažení

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd (dodatečné II.) – oficiální dokument (pdf)