Seznam přijatých dětí do přípravných tříd – dodatečný

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí do přípravných tříd od školního roku 2016 – 2017 takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
PT3/2016

PT19/2016

PT28/2016

přijat

přijat

přijat

PT5/2016

PT22/2016

přijat

přijat

PT10/2016

PT23/2016 

přijat

přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 1. 4. 2016 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 1. 4. 2016 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

Mgr. Milan Holub – ředitel školy

Ke stažení

Rozhodnutí o přijetí do přípravných tříd (dodatečné) – oficiální dokument (pdf)