Odvolání proti nepřijetí na SŠ a víceletá gymnázia

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí.

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta tří pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.
Dodržení lhůty tří pracovních dnů stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.

Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje:

  • označení správního orgánu, jemuž je určeno (ředitelství střední školy),
  • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození,
  • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání,
  •  důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy,
  •  důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo),
  • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování,
  • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče
Ke stažení