Jednotná přijímací zkouška – informace pro rodiče žáků 9. ročníků – neuveřejněno

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

 1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020
 2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021

Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech (formuláři), které naleznete v na stránkách MŠMT. www.msmt.cz

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

   1. Pololetní vysvědčení z 9. ročníku se píše na přihlášku. Nutné zabrat!
   2. Škola vytiskne každému 2 přihlášky po vydání pololetního vysvědčení s QR kódem.
   3. Přihlášky k potvrzení školou budou předány přes TU nejpozději do 22. 2. 2021.
   4. Pořadí škol na přihlášce rozhoduje o termínu přijímací zkoušky na dané škole (1. škola = 1. termín). Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V prvním řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.
   5. 1. řádný termín: 12. dubna 2021
    2. řádný termín: 13. dubna 2021
    Náhradní termín: 12. a 13. května 2021
   6. Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).
   7. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát). Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií pro přijímání uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.
   8. Druhé kolo – neomezený počet přihlášek, nutné sledovat webové stránky škol, hledat volná místa.
   9. Schola Pragensis
    • 26. 11. 2020 pro žáky 10:00 – 12:00 online, nebudou mít v tomto čase výuku, dále pak podle rozvrhu.
    • 26. 11. 2020 pro rodiče v 16:30
    • V týdnu od 30. 11. 2020 dostanou žáci v hodině PČ Atlas školství, výborně zpracovaný přehled škol, velká pomoc pro lepší orientaci při výběru škol.
   10. Zápisový lístek
    • Význam podání zápisového lístku – Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona nebo kteří se hlásí do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona.
   11. Vydání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem
    • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. března daného školního roku. V ostatních případech může uchazeči na základě jeho písemné žádosti zápisový lístek vydat krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče (§ 60g odst. 1 školského zákona). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.
    • Cizinci, který není žákem základní školy v ČR, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jeho pobytu na území České republiky, pokud na území České republiky cizinec nepobývá, pak podle sídla školy, do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona).
   12. Termín pro podání zápisového lístku
    • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.
    • V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.
   13. Zpětvzetí zápisového lístku
    • Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.
   14. Ztráta zápisového lístku
    • Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky). 

Sledujte, prosím, pravidelně webové stránky MŠMT. V současné době může dojít k náhlým změnám v souvislosti s epidemickou situací.

V případě nejasností kontaktujte ZŘŠ Danielu Sejpalovou
daniela.sejpalova@fzsbarr.cz
tel: 724 328 270